Åderförkalkning är en kronisk inflammatorisk sjukdom, och hjärt–kärlsjukdomar som stroke och akuta koronara syndrom är dess fruktade konsekvenser.
Sedan mitten av 1990-talet har vi varit intresserade av hur inflammatoriska fosfolipider (som bl a uttrycks på modifierat och oxiderat LDL som tas upp av makrofager i kärlväggen) kan orsaka denna inflammation och immunaktivering och vilken roll antikroppar mot dessa antigener spelar. Vi har visat att den inflammatoriska fosfolipiden platelet activating factor (PAF) och PAF-liknande fosfolipider spelar en roll. Fosforylkolin (PC) är en liten men viktig epitop på dessa fosfolipider, som även uttrycks på mikroorganismer, som vissa bakterier och parasiter. Enligt våra pub­licerade fynd finns anti-PC som naturliga antikroppar i relativt stora mängder hos människa, och de har en antiinflammatorisk effekt genom att hämma just inflammatoriska fosfolipider. Vi har visat att IgM-anti-PC är negativt associerat med utveckling av åderförkalkning och att låga nivåer har ett samband med hjärt–kärlsjukdomar.

Vi har nu för första gången studerat stroke som utfall. I en studie där 227 individer som fått stroke jämfördes med 455 köns- och åldersmatchade kontrollindivider kunde vi visa, efter att ha kontrollerat för andra riskfaktorer, att låga nivåer (lägre än 30 procent av genomsnittet) av PC-antikroppar hade samband med ökad risk att få stroke (justerad oddskvot 1,62; 95 procents konfidensintervall 1,11–2,35). I undergruppsstudier kunde vi se att för kvinnor innebar detta en närmare tre gånger förhöjd risk. Anti-PC kan alltså spela en roll som riskmarkör, och vi hoppas kunna utveckla en ny behandling i form av immunisering för att höja anti-PC-nivåerna.
I en annan studie har vi visat att människor som lever ett ursprungligt liv på Nya Guinea har mycket höga nivåer av anti-PC jämfört med svenskar, och hos denna ursprungsbefolkning är sjukdomar som stroke inte beskrivna. Vi har också påvisat låga anti-PC-nivåer vid systemisk lupus erythematosus (SLE), där annars nivåerna av vanliga adaptiva antikroppar i allmänhet är mycket höga, som en del i sjukdomspatogenesen, och våra nya fynd talar för att anti-PC kan spela en roll både vid Alzheimers sjukdom och vid reumatoid artrit.
Baserat på dessa fynd har vi föreslagit hypotesen att kroniska inflammatoriska sjukdomar i västvärlden delvis beror på ett underaktivt immunsvar med låga nivåer av naturliga antikroppar som anti-PC. Studien är genomförd inom ramen för EU-konsortiet CVD­IMMUNE.