Endometrios är en kronisk, inflammatorisk, östrogenberoende sjukdom som drabbar 5–15 procent av alla kvinnor i fertil ålder. Typiska symtom är smärta vid menstruation, ägglossning och samlag, men endometrios är också en vanlig orsak till infertilitet. Sedan 1920-talet har man visat att endometrios och cancer kan uppstå på samma plats, framför allt i ovarierna. Studier har visat att endometrios har potential att bli malign, och inflammationen kan vara en viktig komponent i utvecklingen av cancer.

Syftet med avhandlingen var att studera sambandet mellan endometrios och cancer. Samtliga studier utgår från registerdata från populationsbaserade svenska register. Den första studien inkluderade 64 492 kvinnor med förstagångsinsjuknande i endometrios åren 1969–2000. Studien visade att kvinnor med endometrios har ökad risk för ovarialcancer (standardardiserad incidenskvot, SIR, 1,43; 95 procents konfidensintervall, CI, 1,19–1,71). Endometrios i ägg­stockarna, endometriosdia­gnos före 30 års ålder eller endometrios i mer än tio års tid ökade risken ytterligare (SIR 1,77, 2,01 respektive 2,23). Kvinnor med endometrios insjuknade också tidigare i livet i ovarialcancer än andra kvinnor, och hysterektomi var associerad med minskad risk för ovarialcancer.
I den andra studien undersöktes om barnafödande påverkade cancerrisken hos kvinnor med endometrios (då risken för olika cancerformer ökar om kvinnan inte fött barn i kombination med att endometrios är en vanlig orsak till infertilitet). Denna studie inkluderade 63 630 kvinnor med endometri­os­dia­gnos åren 1969–2002 och visade att sambandet mellan endometrios och cancer inte påverkades av barnafödande.
I den tredje studien undersöktes om endometrios medför bättre eller sämre överlevnad efter en cancerdiagnos. Studien inkluderade totalt 46 109 kvinnor och visade bättre överlevnad i cancer hos kvinnor med endometrios än hos andra kvinnor för alla cancerformer tillsammans (hazard-kvot, HR, 0,92; 95 procents CI 0,86–0,98), för bröstcancer separat (HR 0,86, 95 procents CI 0,75–0,97) och för kvinnor med ovarialcancerdiagnos postmenopausalt (HR 0,62; 95 procents CI 0,44–0,88).
I den fjärde studien undersöktes om den hormonella eller kirurgiska behandlingen av endometrios påverkar risken för ovarialcancer. Studien inkluderade 220 fall och 416 kontroller, och resultaten visade en kraftigt minskad risk för ovarialcancer om ena äggstocken avlägsnats (oddskvot, OR, 0,19; 95 procents CI 0,08–0,46) eller om all synlig endometrios tagits bort vid operationen (OR 0,30; 95 procents CI 0,12–0,74).
Sammanfattningsvis har kvinnor med endometrios ökad risk för ovarialcancer, en riskökning som inte är relaterad till paritet, men överlevnaden i cancer är bättre än hos andra kvinnor. Risken för ovarialcancer kan minskas genom kirurgi.