SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har sammanställt kunskapsläget inom behandling av långvarig smärta. Rapporten är en uppföljning och uppdatering av den rapport som myndigheten publicerade 2006. Det handlar om långvarig (definierat som minst tre månader) smärta från nacke, skuldror och ländrygg hos vuxna individer. Dessutom ingår generaliserad smärta, såsom vid fibromyalgi. SBU har tittat på studier där man undersökt hur behandling av smärta påverkar faktorer som sjukskrivning och återgång i arbete vid sidan av effekten på smärtan i sig. Studier kring smärta till följd av orsaker som diabetes och cancer har inte inkluderats.

En viktig slutsats i den aktuella rapporten är att så kallad multimodal rehabilitering, som är en samordning av både fysisk träning och psykologiska insatser, tycks ge god effekt. SBU har tittat på studier i vilka man mätt effekterna av sådana insatser under minst ett år, och myndigheten konstaterar att det finns evidens för att multimodal rehabilitering både ökar chanserna till att patienten ska kunna återgå i arbete och minskar den förväntade sjukskrivningstiden jämfört med om ingen behandling ges eller om behandlingsinsatserna är mindre intensiva.

Det finns olika former av multimodal rehabilitering. Ett antal olika psykologiska modeller och metoder har presenterats, men vilken form av multimodal rehabilitering som är bäst utifrån de studier som finns i dag kan man inte fastslå, konstaterar SBU. Intressant i sammanhanget är att i den rapport som SBU presenterade 2006 var effekten av multimodal träning fortfarande oklar. Under de senaste fyra åren har dock kunskapsläget förbättrats, och det finns i dag betydligt bättre stöd för effekten av multimodal rehabilitering än 2006. Stödet för ett multimodalt synsätt lyser också igenom när SBU skriver att det tycks vara viktigare att slå samman biologiska, psykologiska och omgivningsrelaterade aspekter när man ska behandla smärta än att fokusera på var smärtan är lokaliserad anatomiskt.

Det vetenskapliga stödet för akupunktur som behandling vid långvarig smärta är däremot fortsatt svagt. SBU har tittat på studier inom området och konstaterar att man inte kan påvisa att akupunktur ger någon påverkan på vare sig smärtintensitet eller aktivitetsförmåga tre månader efter att behandlingen avslutats. De studier som inkluderats har alla haft en kontrollgrupp som genomgått »falsk« akupunktur (benämnd sham-akupunktur), till exempel där nålarna inte placeras på rätt lokalisation på kroppen utifrån patientens smärta. Evidensen för att »riktig« akupunktur ger bättre effekt än sham-akupunktur är med andra ord sammantaget svag.
SBU. 2010. SBU-rapport nr 198.