I JAMA presenteras en tänkvärd studie där man tittat på hur influensavaccination av barn påverkar hur sjukdomen sprids i ett mindre samhälle. Resultatet är tydligt: om barn vaccineras drabbas färre icke-vaccinerade av influensa.
Forskarna har tittat på 49 små jordbrukssamhällen i västra Kanada (s k hutteritsamhällen) som är kopplade till anabaptiströrelsen. Dessa samhällen har det gemensamt att de är relativt isolerade och vardera omfattar mellan 60 och 120 individer. Man har låtit alla friska barn och ungdomar mellan 3 och 15 års ålder få influensavaccin i ett antal slumpvis utvalda samhällen, medan man i övriga samhällen, som utgjort kontroller, i stället gav barnen vaccination mot hepatit A och alltså inte mot influensa. Därefter har man under ett halvår, januari till och med juni 2009, följt dessa områden avseende insjuknande i influensa. Detta har definierats som dels att individen skulle ha relevanta symtom, dels att viruset påvisats i halsprov genom PCR.
Bland de samhällen som vaccinerades nådde man i genomsnitt en vaccinationsgrad på 83 procent av barnen och ungdomarna. Det är jämförbart med »placebogruppen«, alltså de samhällen där barnen fick hepatit A-vaccin (men som trodde de fick influensavaccin), där 79 procent av barnen vaccinerades. Totalt omfattar studien 947 barn och ungdomar som gavs influensa- eller hepatit A-vaccin och 2 326 vuxna individer som inte vaccinerades.
Om man slår samman alla invånare i de samhällen där barnen fick influensavaccin, alltså både vaccinerade barn och icke-vaccinerade vuxna, visade det sig att 4,5 procent drabbades av influensa. Det ska jämföras med 10,6 procent av alla individer i de samhällen där barnen inte gavs influensavaccin. Om man tittar specifikt på vuxna individer (som alltså inte fick vaccin) så drabbades 3,1 procent av influensa bland dem som bodde i samhällen där barnen fick influensavaccin. Motsvarande siffra bland vuxna där barnen inte fått influensavaccin var 7,6 procent.

Författarna konstaterar att influensavaccination av barn tycks förhind­ra spridning av viruset i hela samhället och understryker att rönen är särskilt intressanta mot bakgrund av H1N1 och den vaccinationsdebatt som följt. Men för att vaccination ska ge skydd för hela samhället, och inte bara för dem som vaccinerats, krävs sannolikt att en stor andel av barnen faktiskt ges vaccin.
I den aktuella studien var det som nämnts över 80 procent av alla barn som vaccinerades. Om man av orsaker som exempelvis logistikproblem eller brist på vaccin inte kan erbjuda alla individer i ett samhälle influensavaccin kan det vara klokt att prioritera just barn och ungdomar, skriver författarna, som också konstaterar att studien är för liten i omfattning för att man ska kunna dra några säkerställda slutsatser avseende hur särskilt intressanta subgrupper skyddas mot influensa, t ex individer med kroniska hjärt- eller lungsjukdomar.