Att på förhand förse kvinnor med akut-p-piller har föreslagits kunna minska antalet oplanerade graviditeter efter oskyddade samlag. Men en sådan effekt kan inte påvisas, menar en uppdaterad metaanalys.
För att akut-p-piller (»dagen efter-piller«) ska kunna skydda mot oönskad graviditet ska det tas inom 72 timmar från samlaget. Helst bör det dock tas inom 12 timmar. I Sverige kan akut-p-piller köpas receptfritt. I andra länder kan recept krävas, vilket kan försvåra och försena tillgång till medlet. Man har därför funderat på att i förväg aktivt dela ut akut-p-piller till kvinnor, även om detta skulle kunna leda till ändrat sexuellt beteende.

Metaanalysen inkluderade alla randomiserade, kontrollerade studier som jämfört aktiv förhandsutdelning av akut-p-piller (av olika slag) med traditionell rådgivning/tillgång vid behov. Det totala antalet kvinnor var 7 695, hämtat ur elva studier från USA, Kina, Indien och Sverige. Uppföljningstiden var 3–12 månader. Trots att studierna varierade i uppläggning var resultaten samstämmiga: inget minskat antal graviditeter kunde ses (riskkvot för 12 månaders uppföljning 0,98; 95 procents konfidensintervall 0,76–1,25). Kvinnor som hade fått tabletter på förhand rapporterade dock större och snabbare användning av metoden. Ingen skillnad sågs mellan grupperna gällande kon­dom­användning eller antalet nya sexuellt överförda infektioner.

Författarna kan inte ge någon tydlig förklaring till varför antalet graviditeter i grupperna som fick akut-p-piller på förhand inte sjönk, trots att användningen ökade. Kanske tillämpade en del kvinnor inte metoden på rätt sätt. I dagsläget framstår dock nuvarande tillgänglighet som ett lika bra alternativ som förhandsutdelning.