En hög andel mättat fett i kosten har sedan 1950-talet ansetts bidra till hjärt–kärlsjukdom. Allt fler studier talar nu emot detta paradigm. I en metaanalys, publicerad i American Journal of Clinical Nutrition, inkluderande 21 prospektiva epidemiologiska studier (347 747 individer) slår författarna fast att det inte finns något samband mellan intag av mättat fett och hjärt–kärlsjukdom generellt och inte heller för kranskärlssjukdom eller för stroke [1]. I analysen togs det dock ingen hänsyn till eventuella interaktioner mellan konsumtion av fett och andra födoämnen.

Vi har i en kohortstudie med medelålders svenska män som följts under tolv år undersökt matvanors betydelse för risken att vårdas på sjukhus eller avlida på grund av ischemisk hjärtsjukdom [2]. Av 1 752 män som inte tidigare legat på sjukhus på grund av hjärtsjukdom utvecklade 138 män ischemisk hjärtsjukdom under uppföljningsperioden.

Bland de män som vid baslinjen uppgett att de åt frukt och grönsaker dagligen i kombination med mycket mejerifett (smör, grädde och fet mjölk) utvecklade endast 3,1 procent ischemisk hjärtsjukdom jämfört med 13,3 procent bland dem som uppgav ett lågt mejerifettintag i kombination med frukt och grönsaker. Bland dem som inte åt frukt och grönsaker dagligen, vilket var en majoritet av männen, hade intaget av mejerifett ingen inverkan på risken att utveckla hjärtsjukdom.

Den låga risken att utveckla ischemisk hjärtsjukdom hos de män som åt frukt och grönsaker dagligen i kombination med mycket mejerifett var statistiskt säkerställd (oddskvot 0,39; 95 procents konfidensintervall 0,21–0,73) också efter justering för ålder, BMI, LDL, systoliskt blodtryck, fysisk aktivitet och rökning.


Andel som sjukhusvårdats eller avlidit i ischemisk hjärtsjukdom (absoluta tal, ojusterat).