Individer som donerar en njure löper inte ökad risk att avlida i förtid. Det är det viktigaste fyndet i en amerikansk studie som presenteras i JAMA.
Författarna har tittat på ett amerikanskt material med 80 347 individer som under perioden 1994–2009 donerade en njure. Dessa har jämförts med en matchande kontrollgrupp på 9 364 individer som inte donerat ett organ. Den genomsnittliga uppföljningstiden uppgick till 6,3 år, men flera av deltagarna följdes under så lång tid som 14 år. Resultaten visar att det inte var förknippat med ökad dödlighet att donera. Där­emot löpte donatorerna ökad risk att dö under den 90-dagarsperiod som följde efter ingreppet.
Riskökningen under 90-dagarsperioden var dock blygsam: dödligheten uppgick till 3,1 per 10 000 individer och år bland donatorerna, vilket ska jämföras med 0,4 per 10 000 individer bland kontrollerna.
Slår man samman hela det första året efter ingreppet märks fortfarande en något ökad mortalitet, då 6,5 per 10 000 donatorer avled, mot 4,6 bland kontrollerna. Sett över hela tidsperioden sammantaget, alltså i genomsnitt 6,3 år, var det dock inte förknippat med ökad mortalitet att donera en njure.
Könsskillnader kunde dock noteras. Manliga donatorer avled i större utsträckning än kvinnliga under långtidsuppföljningen, och skillnaderna var inte obetydliga: dödligheten var ökad med en faktor tre hos män jämfört med kvinnor. Därtill såg man att afroamerikaner och latinamerikaner avled i något större utsträckning än amerikaner med europeiskt ursprung. Dessutom visade det sig att donatorer med hypertoni löpte ordentligt ökad risk att avlida. Vad som också är intressant i sammanhanget är att dödligheten i samband med donationen och perioden efter ingreppet inte har påverkats nämnvärt under de gångna 15 åren trots tekniska framsteg.
I USA sker i storleksordningen 17 000 njurtransplantationer per år, av dessa kommer en dryg tredjedel, ca 6 000 njurar, från levande donatorer. I Sverige får varje år drygt 400 människor en ny njure. Som i USA kommer i storleksordningen en tredjedel av dessa från levande donatorer. Totalt har 10 000 svenskar fått en ny njure.