Behandling med statiner medför ökad risk för diabetes, men riskökningen är liten och bör inte föranleda att man avstår från statinbehandling. Det visar en studie presenterad i Lancet.
Studien är en metaanalys som omfattar totalt 13 olika studier som gjorts under perioden 1994 till 2009. Totalt omfattar dessa 91 140 individer. Av samtliga deltagare utvecklade 4 278 diabetes under de i genomsnitt fyra år som studierna pågick. Sammantaget visade det sig att diabetesrisken var ökad med 9 procent för de behandlade jämfört med risken för de jämnåriga kontroller som inte statinbehandlades. Rönen står sig efter att författarna justerat för faktorer som BMI och lipidstatus.

Resultaten innebär att om 255 personer behandlas med statiner under fyra år kommer en individ att drabbas av diabetes som inte skulle drabbats av detta utan behandling. Sammantaget är denna riskökning att betrakta som begränsad, och författarna understryker att statinbehandling har en mängd positiva kardiovaskulära effekter som överväger diabetesrisken.

Även på ledarplats lyfter Lancet fram att statinbehandling inte bör väljas bort på basis av rönen. Dock kan en extra blodsockerkontroll vara motiverad i samband med att statiner sätts in, skriver Lancet på ledarplats. Ämnet statiner och diabetes har varit omdebatterat under en tid; den aktuella studien har fördelen att den är stor då man slagit samman data från en mängd mindre studier.