Effekten av stimulantiabehandling av patienter med missbruk/beroende och ADHD har undersökts hos kokainberoende patienter, men hittills har inga studier rapporterats gällande amfetaminberoende patienter. Den aktuella prövningen var en pilotstudie för att undersöka om behandling med stimulantia är genomförbar i denna population.
Prövningen var en dubbelblindad, placebokontrollerad studie med parallellgruppsdesign och undersökte effekten av långverkande (72 mg) metylfenidat (Concerta) på ADHD-symtom hos vuxna amfetaminberoende patienter som varit drogfria minst en månad. 24 vårdsökande patienter som uppfyllde DSM-IV-kriterierna för amfetaminberoende och ADHD randomiserades till Concerta/placebo. Prövningen genomfördes på en öppenvårdsmottagning, som patienterna besökte två gånger i veckan. Alla patienter deltog i individuell färdighetsträning en gång i veckan. ADHD-symtomen skattades av patienterna själva och deras behandlare en gång i veckan. Två gånger i veckan mättes droganvändning med övervakade urinprov. Båda grupperna minskade sina ADHD-symtom signifikant under de tolv veckorna studien pågick, men det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Droganvändning, mätt med både urintoxikologi och självrapportering, skilde sig inte signifikant mellan grupperna.

Studien har flera begränsningar. Först och främst var gruppstorlekarna små, vilket begränsar generaliseringen av resultaten. Effektstorleken var 0,6, vilket betraktas som en medelstor effekt och tyder på en kliniskt meningsfull, även om inte statistiskt signifikant, effekt i denna svårbehandlade population. För det andra var doseringen, som var i nivå med den i tidigare studier, möjligen för låg för personer med kronisk stimulantiaanvändning, vilket även påpekats av andra forskare. Säkerheten och effekten av centralstimulerande läkemedel är kliniskt viktiga frågor i denna grupp.
Våra resultat tyder på att medicinen tolererades väl och inte ledde till ökat bruk av amfetamin eller andra droger, ingen skillnad hittades mellan grupperna när det gäller amfetaminsuget eller behandlingsretentionen. Detta behöver undersökas vidare i studier med större gruppstorlek och högre dosering.