Ett flertal poängsystem används för att förutsäga mortalitet och morbiditet vid kirurgi. I Sverige är ASA-systemet, baserat på anestesiologiska överväganden, välkänt. POSSUM bygger på tolv preoperativa och sex intraoperativa variabler och är validerat för kirurgi i allmänhet.

I en fransk multicenterstudie har man utvecklat E-POSSUM, avsett för äldre (>65 år) patienter som genomgår stor kolorektal kirurgi. Studien baserades på 1 186 patienter, där 82 procent av operationerna var elektiva och resterande akuta eller brådskande. Mortaliteten var 9 procent och morbiditeten, framför allt lung- och urinvägskomplikationer, 41 procent. Två tredjedelar av patienterna användes för analys och resterande som kontroll i ett valideringsförfarande. Utifrån POSSUM och med funna mortalitets- och morbiditetsdata och med hjälp av regressionsanalys utvecklades koefficienter för tre åldersgrupper över 65 år. Dessa integrerades i E-POSSUM.
ROC-kurvor påvisade att E-POSSUM hade god förmåga att förutsäga mortalitet och även morbiditet.

E-POSSUM anges vara det första poängsystement med goda prestanda i denna specifika patientgrupp. Extern validering i andra patientmaterial behöver dock genomföras. Jamfört med svenska förhållanden var mortaliteten i patientkohorten relativt hög, vilket kan ha påverkat resultaten. En annan begränsning är att systemet även innefattar in­­­traoperativa faktorer och alltså inte kan användas som ett strikt preoperativt verktyg.
Merparten av stor kolorektal kirurgi, framför allt vid cancer, genomförs i dag på äldre patienter. I den känsliga värderingen av risk kontra nytta kan E-POSSUM vara ett värdefullt verktyg för att balansera prognos mot operationsindikationer och operationsmetoder.