Lungcancer är som bekant ovanlig bland icke-rökare. Nu har en grupp forskare från ett flertal länder identifierat en gen som tycks påverka risken för lungcancer hos just icke-rökare. Rönen presenteras i Lancet Oncology.

Studien bygger på 754 individer som aldrig rökt (definierat som att de under sin livstid rökt mindre än 100 cigaretter) och som drabbats av lungcancer. Man har även analyserat en kontrollgrupp med icke-rökare som inte drabbats av lungcancer och som matchar de cancerdrabbade avseende bl a kön, ålder och etnisk bakgrund. Hos samtliga individer har man tittat på drygt 330 000 enbaspolymorfier (SNP) i genomet. Två SNP, belägna på kromosom 13, visade sig vara kopplade till ökad risk för lungcancer hos icke-rökare.

Forskarna har replikerat rönen i ytterligare två material med totalt 253 respektive 735 individer. Enbaspolymorfierna i fråga har kopplats till påverkat uttryck av genen GPC5 (glypikan 5) belägen på kromosom 13. När forskarna sedan tittade på uttrycket av GPC5 i tumörceller noterades att detta var i storleksordningen hälften så högt i cancerdrabbad lungvävnad som i normal lungvävnad. Författarna tror att ca 10 procent av alla fall av lungcancer hos icke-rökare beror på mutationer som påverkar GPC5. Genom vilken mekanism sänkt uttryck av GPC5 påverkar risken för lungcancer hos icke-rökare är ännu inte helt klarlagt.
Flera studier har presenterats kring gener som ökar risken för lungcancer. Dessa har dock omfattat rökare. Ett exempel är tidskriften Nature Genetics, som under 2008 i ett och samma nummer presenterade tre olika studier i vilka det visades att ett område på kromosom 15 kan kopplas till ökad risk för lungcancer hos rökare (se Läkartidningen nr 21/2008, sidan 1566). Den aktuella studien är den hittills största genetiska undersökningen som gjorts avseende lungcancer hos icke-rökare.