Att lägga till en statin har ingen blodtryckssänkande effekt för de patienter som redan är välbehandlade, visar en studie publicerad i BMJ.
Det har på senare tid spekulerats över om statiner, förutom att sänka kolesterolet, kan sänka blodtrycket. Ett antal mindre studier och en metaanalys har kunnat visa en sådan tendens. En blodtryckssänkande effekt kunde ge ytterligare en förklaring till varför behandling med statiner inverkar positivt på risken för hjärt–kärlsjukdom. De tidigare studierna har dock varit av varierande kvalitet, och frågan är hur robust teorin är.

En italiensk forskargrupp undersökte frågan i en dubbelblindad randomiserad, kontrollerad prövning. De 508 deltagarna var i åldern 45–70 år och hade lindrig hypertoni (i snitt 160/98 mm Hg) med hyperkolesterolemi. De randomiserades till blodtryckssänkande behandling (hydroklortiazid 25 mg/dag eller fosinopril 20 mg/dag) med eller utan tillägg av statin (pravastatin 40 mg/dag eller placebo). Studielängden var i snitt 2,6 år, och blodtrycket mättes årligen på mottagning och med 24-timmarsregistrering.
Båda grupperna fick en klar sänkning av blodtrycket, och statingruppen fick, som väntat, även en klar effekt på totalkolesterol och LDL. Blodtrycket skilde sig dock inte: skillnaden i studietidens olika mätningar mellan statin- och placebogrupperna översteg aldrig 1,9 mm Hg (95 procents konfidensintervall –0,6 till 4,3; P = 0,13). Dessutom var det statingruppen som tenderade att få en något sämre blodtryckssänkning än placebogruppen, även om detta inte var statistiskt signifikant.

Det har föreslagits att statinets eventuella blodtryckspåverkan kan vara begränsad till patienter med mer allvarlig hypertoni, men i studien sågs ingen interaktion mellan patientens ursprungliga blodtrycksnivå och effekten av statin. Sammantaget ökar beläggen för att statiner inte har någon effekt av betydelse vad gäller blodtryckssänkning.