Att sätta in en stent är resultatmässigt jämförbart med endarterektomi för patienter med karotisstenos. Det visar en omfattande multicenterstudie som presenteras i New England Journal of Medi­cine. Studien omfattar 108 amerikanska och 9 kanadensiska centra. Sammantaget ingår 2 502 individer med karotisstenos, både symtomgivande och icke-symtomgivande, samtliga med minst 70-procentig stenos (mätt med ultraljud). Deltagarna lottades till stentning alternativt endarterektomi och följdes därefter avseende bland annat stroke, hjärtinfarkt och död. Medianen av uppföljningstiden var 2,5 år.

Primärt effektmått var en sammanslagning av ett flertal händelser: om deltagarna drabbades av stroke under den 30-dagarsperiod som följde efter ingreppet alternativt om de drabbades av stroke inom 4 år, om de drabbades av hjärtinfarkt eller avled inom 4 år (oavsett orsak). Sammantaget drabbades 7,2 procent av de stentbehandlade av någon/några av dessa händelser under uppföljningstiden. Motsvarande siffra bland endarterektomerade var 6,8 procent. Skillnaderna mellan grupperna är dock inte statistiskt signifikanta. Inte heller om man utgick från symtomgivande stenoser eller kön noterades en statistiskt säkerställd skillnad mellan metoderna.

Tittar man specifikt på olika händelser noteras skillnader. Risken för stroke under de 30 dagar som följde ingreppet var högre bland stentbehandlade; 4,1 procent mot 2,3 procent av endarterektomerade. Där­emot var risken för hjärtinfarkt veckorna efter ingreppet högre bland patienter som genomgått endarterektomi: 2,3 procent jämfört med 1,1 procent av de stentbehandlade.
Författarna konstaterar att effekten är jämförbar hos de olika metoderna. Fältet är dock omdiskuterat. En multicenterstudie med drygt 1 700 patienter som presenterades 2009 visade att endarterektomi var bättre än stentning när det gällde att förebygga stroke.