Barnadödligheten är som bekant hög i fattiga delar av Afrika. Pneumoni är den vanligaste dödsorsaken bland barn söder om Sahara.
I tidskriften JAMA har en grupp forskare tittat på vilket virus som orsakar flest fall av pneumoni. Studien har gjorts vid ett sjukhus (Kilifi district hospital) på landsbygden i Kenya och bygger på 759 barn under 12 års ålder – alltifrån nyfödda till barn som just ska fylla 12 år har ingått. Medianåldern var 9 månader. Samtliga barn sökte sjukhus för luftvägssymtom (en del lades in, dock inte alla) alternativt genomgick vaccination. Man screenade prov från luftvägarna för virus och hittade minst ett som angriper luftvägarna hos 425 barn, vilket motsvarar 56 procent.
Vanligast var RS-virus, som hittades hos 260 av de 425 barnen, alltså 61 procent av de barn bland vilka man hittade minst ett virus och 34 procent av samtliga barn. Humant coronavirus 229 E hittades hos 51 barn (6,7 procent av alla barn), medan influensavirus typ A hittades hos 44 barn (5,8 procent av alla barn). Både parainfluensavirus typ 3 och humant adenomvirus hittades hos 29 barn (motsvarande 3,8 procent av alla barn). Förekomst av RS-virus var kopplad till allvarligare sjukdom och fler fall av inläggning på sjukhus. Vad gäller övriga virus noterades ingen koppling mellan förekomst av ett givet virus och om barnen behövde sjukhusvårdas.
Författarna konstaterar att prevention av pneumoni till följd av RS-virus sannolikt kan sänka mortaliteten bland barn i Kenya och andra länder söder om Sahara. Behovet av vaccinationsprogram mot RS-virus är därför stort.