Synapsens effektivitet kan ändras över båda korta (millisekunder till minuter) och långa tidsspann (timmar till år) beroende på hur aktiviteten ser ut, tidigare aktivitet och närliggande synapsers aktivitet. Denna s k synaptiska plasticitet gör att syn­ap­ser kan både bearbeta och lagra information.

Syftet med vår studie var att undersöka om astrocyter, den vanligaste celltypen i hjärnan, aktivt deltar i synaptisk korttidsplasticitet. Genom att mäta synaptiska strömmar i hippocampusskivor från råtta kan vi visa att synapser i hippocampus uppvisar en tidigare okänd depression, dvs en minskning av det syn­aptiska svaret efter kortvarig högfrekvent aktivitet (burst), som vi kallar post burst-depression (PBD).
Denna synaptiska d epression beror på minskad sannolikhet för frisättning av glutamat och påverkar inte bara de aktiva synapserna utan också närliggande inaktiva grannar, ett fenomen som vi kallat transient heterosynaptisk depression (tHeSD). Genom att hämma astrocyternas energiproduktion blockerades både PBD och tHeSD. Vidare kunde vi visa att PBD var beroende av kalciumsignalering i astrocyterna.

Slutsatsen är att astrocyterna har en viktig funktion i regleringen av synaptisk korttidsplasticitet genom att fungera som en negativ återkoppling efter högfrekvent kortvarig aktivitet i aktiva synapser och genom att minska sannolikheten för frisättning av neurotransmittor i närliggande inaktiva synapser.
Våra resultat bidrar till den begynnande insikten att astrocyter direkt kan påverka hur hjärnan bearbetar och lagrar information. Denna kunskap gör att man framöver i större utsträckning bör överväga astrocyternas roll när man letar efter orsaker till olika sjukdomar i hjärnan.