Storleken av striatum i hjärnan påverkas av behandling med neuroleptikapreparatet haloperidol. Effekten slår till snabbt, och bara efter någon timme har striatums volym minskat. De uppseendeväckande rönen presenteras i tidskriften Nature Neuroscience.

Studien har gjorts i Australien, och författarna har givit Haldol, som är ett av de mest använda läkemedlen inom psykiatrin, till sju manliga friska studiedeltagare i åldern 22–27 år. Preparatet gavs intravenöst i dosen 5 mg per 70 kilo kroppsvikt, dvs en ganska hög dos. Ingen av deltagarna hade tidigare fått läkemedlet eller annat neuroleptikum. Man har därefter följt deltagarna med hjälp av funktionell magnetkamera (fMRI). Undersökningar har gjorts innan läkemedlet gavs, en till två timmar efter administrationen och slutligen ett dygn efter administrationen.
Bara en timme efter administrationen noterades att striatum, en region som bland annat spelar en central roll vid rörelser, minskade i storlek. Efter ett dygn hade storleken återgått till den normala. Intressant är att välkända biverkningar av neuroleptika, främst motorisk påverkan, noterades samtidigt som man noterade en påverkan på striatums volym. Hur kraftigt volymen påverkades var korrelerat med hur pass kraftiga extrapyramidala biverkningar som studiedeltagaren drabbades av.

Haldol åstadkommer, i likhet med många andra neuroleptika, blockad av dopamin D2-receptorn. Detta har en antipsykotisk effekt om man får tillräckligt kraftig blockad. D2-blockad har också visats påverka genuttrycket. Vad som däremot inte varit känt är att blockaden på kort tid faktiskt tycks påverka hjärnans fysiska form och att denna effekt är reversibel.
Författarna understryker att strukturell remodulering av hjärnan är något som man trott sker under tidsförlopp av veckor eller månader. Den aktuella studien visar att det kan röra sig om timmar. Mekanismen bakom sambandet mellan D2-blockad och påverkan på striatums volym är inte känd. Studien är dock liten, och resultaten behöver verifieras i mer omfattande undersökningar.