Dopaminagonisten pramipexol har viss antidepressiv effekt hos patienter med Parkinsons sjukdom. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Lancet Neurology. Att patienter med Parkinsons sjukdom ofta drabbas av depres­sion är välkänt. Däremot är evidensen kring antidepressiva preparats effekt på depression hos parkinsondrabbade begränsad. Det gäller inte minst preparat som påverkar dopaminerga bansystem.

Den aktuella studien bygger på data från 287 parkinsonpatienter från 76 centra i Europa och Sydafrika. Dessa hade vad som klassas som lindrig eller moderat parkinson. Dessutom hade alla deltagare depressiva besvär definierade enligt skalorna Geriatric depression scale och Parkinson’s disease rating scale (UPDRS). Deltagarna lottades till behandling med pramipexol alternativt placebo vid sidan av sina vanliga mediciner. De behandlades och följdes under tre månader.
Uppföljningen avsåg främst depressiva besvär, som följdes enligt skalan Beck depression inventory (BDI), men deltagarna följdes också vad gäller motoriska symtom. Beck depression inventory omfattar 21 frågor, som vardera kan ge tre poäng. Maximal poäng är således 63, där en hög poäng (mellan 30 och 63) indikerar svår depression.

Det visade sig att individer som behandlats med pramipexol hade en BDI-poäng som i genomsnitt sjönk med 5,9 under tremånadersperioden. Det ska jämföras med en minskning på 4,0 poäng i placebogruppen, vilket således innebär en genomsnittlig skillnad mellan behandlings- och placebogruppen på 1,9 poäng.
Det 95-procentiga konfidensintervallet för skillnaden mellan grupperna anges till 0,5 till 3,4 poäng. Även när det gäller motoriska symtom noterades skillnader, då dessa lindrades något mer hos patienter som fått preparatet än i placebogruppen. Biverkningar förekom ungefär lika ofta bland behandlade som i placebogruppen.

När författarna analyserat siffrorna i detalj har man kommit fram till att det tycks finnas en rent antidepressiv effekt (vid sidan av påverkan på grundsjukdomen) av pramipexol och att denna står för den största komponenten av den sammanlagda antidepressiva effekten.
De konstaterar att preparatet bör övervägas hos patienter med Parkinsons sjukdom som har depressiva besvär. Värt att notera är att studien delvis finansierats av läkemedelsföretaget Boeh­ringer Ingelheim, som marknadsför preparatet.