En konsekvens av global uppvärmning som det ofta varnas för är att malaria och andra infektionssjukdomar skulle kunna komma att spridas snabbare.

Men i tidskriften Nature har en grupp forskare vid Oxforduniversitetet som arbetar med att kartlägga malaria (in­om projektet Malaria Atlas Project) skrivit en artikel om sambandet och kommit fram till att farhågorna kring en snabb ökning av malaria till följd av global uppvärmning sannolikt är överdrivna. Grundtesen är enkel: Varmare temperatur världen över gör att myggor som sprider infektionssjukdomen trivs, och det kommer att leda till ökad spridning av malaria. Empirin visar dock att det inte är riktigt så enkelt.

I studien har man tittat på hur malaria­incidensen utvecklats under perioden 1900 till 2007. Resultatet visar sammantaget att trots att temperaturen ökat har inte malariaspridningen gjort det. Författarna konstaterar att mala­ria­spridning är ett mycket komplext fenomen, som påverkas av en mängd faktorer, där klimatet bara utgör en av många faktorer. Omfattande satsningar på att förhindra spridning med till exempel myggnät har kraftigt bidragit till minskningen. Dessa insatser spelar en betydligt större roll för incidensen än temperaturen.
En liknande slutsats har man kommit fram till i två studier, en publicerad under fjolåret i tidskriften Ecology och den andra presenterad i tidskriften Science år 2000. I både dessa fastslogs att ökad temperatur sannolikt inte kommer att leda till en kraftig ökning av antalet malariasmittade.

Detta gäller sannolikt inte bara malaria. I Nature konstateras att ett liknande resonemang kan föras när det gäller många infektionssjukdomar som härjar i varmare områden, till exempel denguefeber. Malaria är dock ett fortsatt gigantiskt problem alldeles oavsett om det påverkas i stor eller liten utsträckning av global uppvärmning.
Man bör heller inte dra slutsatsen att global uppvärmning på något sätt är ett mindre allvarligt problem bara för att spridningen av malaria inte påverkas så mycket som befarat, understryker författarna.