I tidskriften Lancet har forskare kartlagt vilka riskfaktorer som är kopplade till stroke samt hur pass tungt vägande respektive faktor är. Den aktuella studien går under namnet »Inter­stroke«.

Forskarna har tittat på riskfaktorer hos 3 000 individer från 22 länder som alla drabbats av stroke för första gången och en lika stor grupp med matchade friska kontroller. Samtliga deltagare fick svara på frågor och genomgå undersökning. De lämnade även blod- och urinprov. Av de 3 000 deltagarna med stroke hade 2 337 personer, vilket motsvarar 78 procent, drabbats av ischemisk stroke. Blödning (hemorragisk stroke) var orsaken för resterande 663 individer (22 procent av fallen).
Man studerade hur tungt förklarande respektive riskfaktor var, och inte helt oväntat visade studien att hypertoni är den tyngst vägande riskfaktorn. Efter hypertoni var frånvaro av regelbunden fysisk aktivitet, rökning (om deltagaren rökte vid det aktuella tillfället) och hög midja–höftkvot tungt vägande faktorer. Övriga riskfaktorer som noterades omfattar diet, diabetes, psykosocial stress, hög alkoholkonsumtion, hjärtsjukdom, depression och kvoten mellan apolipoproteinerna B och A1.

Nämnda tio riskfaktorer kan förklara nästan 90 procent av strokerisken. Detta har beräknats genom måttet »population-attributable risk« (PAR). PAR är ett statistiskt mått som visar hur mycket incidensen av en händelse, t ex en sjukdom, skulle minska om man tog bort en eller ett antal givna faktorer. I den aktuella studien uppgick PAR för samtliga tio riskfaktorer till 88,1 procent, vilket alltså innebär att om man eliminerade samtliga dessa riskfaktorer hos alla deltagare skulle närmare nio av tio fall av stroke ha undvikits. Hypertoni och regelbunden fysisk aktivitet var de två enskilda riskfaktorer som har högst PAR, med värden på 34,6 respektive 28,5 procent. Samtliga tio riskfaktorer var signifikanta om man tittade specifikt på ischemisk stroke. Om man däremot endast tittar på hemorragisk stroke noterades att hypertoni, rökning, hög midja–höftkvot, dålig kosthållning och hög alkoholkonsumtion var signifikanta riskfaktorer.

En liknande undersökning gjordes 2004. Denna gick under namnet »Interheart« och omfattade riskfaktorer för hjärtinfarkt. Majoriteten av de riskfaktorer som nu identifierats för stroke återfanns då som riskfaktorer även för hjärtinfarkt, men de är olika viktade för de olika sjukdomstillstånden.
Exempelvis visade sig hyperlipidemi vara den viktigaste riskfaktorn för hjärtinfarkt, medan hypertoni väger tyngst för stroke. Dessutom visade Interheart att även tidigare rökare löpte ökad risk för hjärtinfarkt. Den nu aktuella studien visade däremot att det bara är individer som röker för närvarande, men inte före detta rökare, som löper ökad risk för stroke.
Författarna sammanfattar de aktuella rönen med att interventioner för att sänka blodtrycket, få människor att sluta röka, röra mer på sig och äta bättre kan ha en substantiell påverkan på stroke­incidensen.