En analys av studier avseende statiners effekter vid bakteriella infektioner tyder på ensidig publicering av positiva resultat.
Under senare år har flera studier pub­licerats som pekar på att statinanvändning förbättrar prognosen vid svåra bakteriella infektioner, som pneumoni och sepsis. Detta samband antas bero på antiinflammatoriska och immunmodulerande effekter av statinerna.

För att granska evidensen för ett samband mellan statinanvändning och ökad överlevnad vid svåra bakteriella infektioner genomförde vi en systematisk litteraturgenomgång följd av en metaanalys av de identifierade studierna. Litteratursökningen identifierade initialt 947 publikationer. 15 av dessa (omfattande 113 910 patienter) bedömdes relevanta för frågeställningen och inkluderades i den slutliga analysen.
Resultatet av metaanalysen indikerar att statinanvändning är associerad med signifikant minskad mortalitet vid bakteriella infektioner (oddskvot 0,52; 95 procents konfidensintervall KI, 0,42–0,66). Alla inkluderade studier var dock av observationell design och olika störfaktorer (confounders) kan ha påverkat utfallet. Vi såg också klara tecken på att resultatet kan ha påverkats av publiceringsbias, dvs selektiv publicering av studier som pekar på ett samband mellan statiner och förbättrad prognos vid infektioner (Egger’s bias test <0,05). Efter statistisk korrigering för publiceringsbias minskade den gynnsamma effekten av statiner markant (korrigerad oddskvot 0,79; 95 procents KI 0,58–1,07) och var inte längre statistiskt signifikant. Analysen visar alltså att en skev publicering av studier kan ha lett till en överdriven optimism rörande statinernas effekter vid svåra infektioner, och det är oklart om de verkligen förbättrar överlevnaden vid dessa tillstånd. Det finns därför ett stort behov av välgjorda randomiserade studier för att klarlägga statinernas potentiella roll vid behandlingen av allvarliga infektioner.