Att tillskott av vitamin B12 och folat skulle ha en skyddande effekt mot hjärt–kärlsjukdom är något som hävdats under många år, inte minst har tillskotten marknadsfört hårt med det argumentet. Men i en mycket stor studie, den största som publicerats inom fältet, som presenteras i tidskriften JAMA, slås det nu fast att detta inte stämmer.

Studien, som kallas »SEARCH«, omfattar 12 064 individer från Storbritannien som samtliga drabbats av hjärtinfarkt under perioden 1998–2008. Hälften av dessa lottades till ett dagligt tillskott om 2 mg folat och 1 mg B12 , medan resterande hälften utgjorde kontroller som gavs placebo. Deltagarna har i genomsnitt följts under närmare sju år avseende nya större kardiella händelser, vilket definierats som hjärtinfarkt, dödsfall av kardiell orsak eller genomgången kardiell revaskularisering.
Under uppföljningstiden drabbades 1 537 av deltagarna som fått vitamintillskott av någon av dessa händelser, vilket utgör 25,5 procent av samtliga i gruppen. Bland kontrollerna noterades att 1 493 drabbades, vilket motsvarar 24,8 procent. Skillnaderna mellan grupperna är inte statistiskt signifikanta.

Viktigt att notera i övrigt är att inte heller risken för stroke tycks påverkas av vitamintillskotten, då denna risk var lika stor i båda grupperna. Det har
ibland föreslagits att tillskott av B12 och folat skulle kunna öka risken för cancer, men inte heller när det gäller malignitet noterades några statistiskt säkerställda skillnader.
En bidragande orsak till att sambandet mellan hjärt–kärlsjukdom och B12- och folattillskott studeras är att flera studier visat att höjda halter av homocystein kan kopplas till hjärt–kärlsjukdom. Frågan har varit om detta leder till ökad kardiovaskulär risk eller om det i stället är en markör för detta som i sig inte påverkar risken. Homocystein påverkas som bekant av B12 och folat, och förhoppningen har således varit att tillskott av vitaminerna skulle normalisera homocysteinhalterna och i förlängningen sänka risken för kardiovaskulär sjukdom. Intressant att notera är att B12- och folattillskott som väntat sänkte homocysteinhalterna, men detta tycks alltså inte ha påverkat den kardiovaskulära risken.