Herpes simplex-infektioner är som bekant vanligt förekommande, och många gravida använder antivirala preparat som aciklovir. Men hur säkra är preparaten för gravida? Den frågan har en grupp forskare från Danmark ställt sig i en studie som presenteras i JAMA.

Författarna har använt sig av flera nationella danska register. Utgångspunkten var födelseregistret ur vilket man identifierat 837 795 barn som föddes i Danmark under åren 1996–2008. Man har tittat på användning av de antivirala preparaten aciklovir, valaciklovir och famaciklovir med hjälp av ett läkemedelsregister som visar om en given individ hämtat ut ett förskrivet preparat från apoteket.
Viktigt att notera är att det endast är preparaten i tablettform man tittat på då registret bara omfattar receptbelagda läkemedel. Antiviralerna finns även som kräm och salva men är då receptfria, vilket gör att de i den beredningen inte finns med i studien. Forskarna har fokuserat på användning av nämnda preparat under graviditetens första trimester.

Till barn med medfödda missbildningar har man inte räknat barn med diagnostiserade kromosomförändringar eller barn med genetiskt betingade syndrom. Man har fokuserat på allvarliga medfödda missbildningar (major birth defects), enligt det klassificeringssystem som används av European Surveillance of Congenital Anomalies (EUROCAT). Endast missbildningar som diagnostiserats vid sjukhus innan barnen fyllde 1 år har inkluderats. Författarna har inte använt sig av uppgifter från öppenvården.

Författarna har identifierat 1 804 barn med mödrar som behandlats med acik­lovir, valaciklovir eller famaciklovir under graviditetens första trimester. Bland dessa hade 40 barn diagnosti­serats med en medfödd missbildning, vilket motsvarar 2,2 procent. Det ska jämföras med 2,4 procent av samtliga barn (19 920 av 835 991 barn). Författarna konstaterar således att resultaten visar att det inte är förknippat med ökad risk för missbildningar att använda sig av preparaten.
Några skillnader mellan de olika antivirala preparaten avseende risk för missbildningar noterades inte när man tittade på användning av respektive läkemedel. Men det är viktigt att notera att en klar majoritet av kvinnorna i studien hade använt aciklovir. När det gäller famaciklovir fanns det t ex bara 26 kvinnor som använt detta under den första trimestern, medan valaciklovir användes av 229 kvinnor. Det innebär således att evidensen för att preparaten är ofarliga under graviditetens första trimester är starkast för aciklovir, vilket föranleder författarna att rekommendera att gravida kvinnor i förs­ta hand bör välja detta preparat.