Trombolys kan ges upp till fyra och en halv timme efter det att en individ drabbats av stroke. Det visar en studie som presenteras i Lancet Neurology. Tidigare angavs det s k trombolysfönstret till tre timmar efter insjuknande i isch­emisk stroke, men en studie som presenterats 2008 (European Cooperative Acute Stroke Study III, ECASS III) visade att trombolys kan ges upp till fyra och en halv timme efter insjuknandet. Den nu aktuella studien bygger på ett stort material patienter, och resultaten med ett utökat trombolysfönster upp till fyra och en halv timme efter insjuknande verifieras.

Studien omfattar 23 942 individer med ischemisk stroke som behandlats med trombolys under perioden 2002–2010. Av dessa gavs 2 376 individer, vilket mot­svarar 10 procent, trombolysbehandling mellan tre timmar och fyra och en halv timme efter insjuknandet, medan övriga 90 procent fick behandling inom tre timmar efter insjuknandet. Värt att notera är att en betydligt större andel strokedrabbade gavs trombolys mellan tre och fyra och en halv timme efter år 2008 (då ovannämnda artikel om att trombolysfönstret kan förlängas presenterades) än före 2008.
Bland dem som behandlats inom tre timmar drabbades 352 av 21 204 individer av intracerebral blödning inom tre månader, vilket motsvarar 1,6 procent. Tittar man på gruppen som fick trombolys efter mellan tre och fyra och en halv timme var siffran 2,2 procent (52 drabbade av 2 317 individer). Dödligheten efter tre månader i gruppen som fick trombolys inom tre timmar var 12,3 procent (2 287 avlidna av 18 583 individer) jämfört med 12,0 procent (218 avlidna av 1 817 individer) i gruppen som fick trombolys efter mellan tre och fyra och en halv timme.

Tittar man på effekten noteras att 57 procent (10 531 av de 18 317 patienterna) av dem som fick trombolys inom tre timmar var symtomfria efter tre månader, vilket ska jämföras med 60 procent (1 075 av 1 784 individer) av dem som gavs trombolys efter mellan tre och fyra och en halv timme.
Författarna understryker att trombolys ska ges så snabbt som möjligt efter insjuknandet. Det faktum att trombolysfönstret kan förlängas till fyra och en halv timme innebär inte att handläggningen kan eller bör ske mindre skyndsamt. Man har tittat på vilken evidens som finns kring handläggningstiden och konstaterar att trombolysbehandlingen i genomsnitt inte skett långsammare efter 2008, då rönen om att trombolys kan ges efter fyra och en halv timme presenterades, än före 2008.