Drygt en fjärdedel av patienterna med buk­aortaaneurysm har samtidigt torakalt aortaaneurysm, kvinnor oftare än män. Detta är nyckelfynden i en studie som publicerats i Annals of Surgery.
Buk­aortaaneurysm är 4–6 gånger vanligare hos män än hos kvinnor. Denna fördelning skiljer sig från den vid torakalt aortaaneurysm, där kvinnor står för en större andel. Kvinnor behandlade för buk­aortaaneurysm har ökad risk för aneurysmrelaterad död jämfört med män, vilket kan förklaras av den större förekomsten av torakalt aortaaneurysm. Målsättningen med detta arbete var att studera förekoms­ten av torakalt aortaaneurysm hos patienter med buk­aortaaneurysm.

Alla patienter med diagnostiserat buk­aortaaneurysm (>3 cm) som följdes på Karolinska universitetssjukhuset åren 2004–2008 identifierades (n = 1 055). Patienter som undersökts med datortomografi av torax och buk inkluderades. Största diameter i ascenderande och descenderande torakal- och bukaorta mättes. Definitioner föreslagna av Wanhainen användes [J Vasc Surg. 2008;47
(3):504-12]. Av de 354 inkluderade patienterna var 274 män. Komorbiditeten skiljde sig inte mellan könen, förutom att en högre andel kvinnor var rökare.
När könsspecifika kriterier användes hade 100 av de 354 patienterna med buk­aorta­aneu­rysm samtidigt torakalt aortaaneurysm: 48 procent av kvinnorna jämfört med 23 procent av männen (P < 0,0001), majoriteten lokaliserade i descenderande torakala aorta. När samma kriterier användes för män och kvinnor hade 78 patienter (22 procent) descenderande torakalt aortaaneurysm. I en logistisk regressionsmodell var oddskvoten 3 för att kvinnor med buk­aortaaneurysm skulle ha samtidigt torakalt aortaaneurysm jämfört med män med buk­aortaaneurysm (oddskvot 3,09; 95 procents konfidensintervall 1,84–5,22).En oväntat hög andel patienter med buk­aortaaneurysm har samtidigt torakalt aortaaneurysm. Fynden indikerar att man hos patienter med buk­aortaaneurysm bör överväga radiologisk undersökning av torakala aorta. Detta bör särskilt betonas vid behandling av kvinnor med buk­aortaaneurysm.