Syftet med vår studie var att undersöka om rökning under graviditet är associerad med nedsatt motorisk förmåga hos avkomman. Detta skulle kunna indikera påverkan på neurologisk utveckling eftersom sådana test, jämfört med kognitiva test, är mindre känsliga för påverkan av socioekonomiska förhållanden.
Studiens data togs från mer än 13 000 deltagare i National child development study, födda i Storbritannien 1958. Data om mammans rökning under graviditet insamlades prospektivt.

Man testade 11-åringars förmåga att plocka upp 20 tändstickor, fylla i rutor på ett pappersark (höger och vänster hand) och rita av en enkel figur (dominanta handen). Att röka minst nio cigaretter per dag under graviditet var signifikant associerat med förmågan att plocka upp tändstickor (icke-dominanta handen) och rita av en figur, särskilt bland pojkar. Associationen med rökning kan förklaras av andra faktorer, men när vi justerade för olika karakteristika hos modern och familjen kvarstod associationen.

Om exponering för cigarettrök har en direkt effekt på den neurologiska utvecklingen finns flera tänkbara mekanismer. Nikotin är en av tobakens viktigaste komponenter och kan skada fostret, inte minst har det en nyckelroll i regleringen av hjärnans utveckling. Nikotin interagerar med acetylkolin, som är en viktig signalsubstans och budbärare när hjärnan formas under fostertiden. Djurförsök har visat att foster av hankön är mer känsliga för nikotinets effekter.

En subtil påverkan i barnaåren kan vara kliniskt relevant eftersom den inte sällan associeras med snabbare funktionsnedsättning senare i livet.