Hur lokaliserad pros­tatacancer ska behandlas är en omstridd fråga. I många fall tillväxer en sådan tumör långsamt, och en behandlingsstrategi är monitorering och behandling vid tecken till progress.

I Nationella prostatacancerregistrets upp­följningsstudie studerades män upp till 70 års ålder med lokaliserad prostatacancer med låg risk (T1c = ej palpabel tumör, prostataspecifikt antigen, PSA, under 10 ng/ml och Gleasonsumma 6 eller lägre, dvs ingen lågt differentierad komponent) eller intermediär risk (T2 = palpabel prostatatumör eller PSA 10–20 ng/ml eller Gleasonsumma 7). Monitorering av 2 021 av dessa män inleddes 1997–2002. 3 399 genomgick prostatektomi och 1 429 strålbehandlades med kurativ intention.
Den kumulerade risken för död i pros­tatacancer efter tio år beräknades till 3,6 procent bland monitorerade män (2,4 procent vid lågrisktumör och 5,2 procent vid intermediärrisktumör). Risken var något lägre bland män som fått aktiv behandling: 2,5 procent bland dem som opererats och 3,3 procent bland de strålbehandlade (Figur 1).
Även om monitorerade män hade nästan dubbelt så hög total dödlighet som män som opererats eller strålats hade monitorerade män en observerad total dödlighet som var lika hög som den förväntade, medan män som opererats eller strålats hade lägre dödlighet än förväntat (Figur 2). Med en dödlighet under 3 procent tio år efter diagnos framstår monitorering som ett behandlingsalternativ för många män med lokaliserad prostatacancer av lågrisktyp.


Figur 1.Figur 2.