För närmare tio år sedan visade forskare att genen B-RAF är muterad i mer än hälften av alla tumörer av typen malignt melanom. Därefter påbörjades forskning med syfte att utveckla läkemedel baserat på rönen. Nu presenteras en studie, där ett preparat som inhiberar B-RAF prövats i klinisk fas. Undersökningen publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine.

Proteinet B-RAF har en funktion i regleringen av cellens proliferation och påverkar signalkaskaden MAP-kinas/ERK. Preparatet som nu prövats går under namnet PLX4032 och utövar sin funktion genom att blockera B-RAF i muterad form. Viktigt att notera är att preparatet är verksamt bara givet en specifik mutation i B-RAF (s k V600E-mutation, som innebär att aminosyra 600 i proteinet är glutamat i stället för valin). Cirka hälften av alla fall av malignt melanom beräknas ha en sådan mutation, vilket således innebär att de kan komma att vara aktuella för behandling.

Studien omfattar ett antal olika grupper av melanompatienter. Den viktigaste utgörs av 32 patienter med metastaserat malignt melanom. Dessa gavs preparatet i hög dos, 960 mg, två gånger per dag. Författarna noterade att hos 24 patienter uppnåddes partiell respons, dvs tumören krympte. Hos två patienter försvann tumören helt.
Viktigt att notera är dock att man tvingats ge PLX4032 i mycket hög dos. En möjlig förklaring till det presenteras i Nature i en studie där författarna, baserat från prov från de behandlade tumörerna, visar att det krävs minst 80-procentig blockad av B-RAF för att preparatet ska ge effekt. Nature-artikeln visar också att PLX4032 är mycket selektivt för just B-RAF med V600E-mutation, vilket sannolikt bidrar till att relativt lite av biverkningar noterades. Som bekant tenderar tumörer att hitta alternativa signalvägar när en signalväg blockeras av farmaka.
Forskarna bakom preparatet planerar nu att gå vidare med ännu en klinisk studie i vilken PLX4032 ska prövas i kombination med ytterligare en läkemedelskandidat för att försöka komma runt detta problem.

Bakom den aktuella undersökningen står Plexxikon, ett litet bioteknikföretag på den amerikanska västkusten med rötter från Berkeley-universitetet. Resultaten av den aktuella undersökningen presenteras även under sektionen Nature News.
Det bör givetvis understrykas att studien som presenteras i New England Journal of Medicine är liten till sin omfattning och att resultaten måste verifieras i större undersökningar. Förutom till malignt melanom har B-RAF kopplats till lung- och koloncancer.