Tidigare har det rapporterats om en kraftig ökning av barncancer i Basra, Irak [Am J Publ Health. Epub 18 feb 2010. doi: 10.2105/AJPH.2009.164236].

I ett nytt arbete beskrivs en mycket stor ökning av cancer mellan 2005 och februari 2010 från Fallujah i Irak, där hårda strider ägde rum år 2004 mellan USA-ledda styrkor och den irakiska motståndsrörelsen. Den relativa risken för all cancer var 4,2 (95 procents konfidensintervall 2,8–6,6), medan den relativa risken för barncancer, leukemi, lymfom och bröstcancer hos kvinnor låg på ca 10 eller högre.
Studien baseras på intervjuer på arabiska under konfidentiella förhållanden med ett slumpmässigt urval av hushåll (711 intervjuer och 4 843 hushållsmedlemmar) som gjordes i samarbete med lokalbefolkningen, vilken var villig att delta utom i ett område, där bortfallet var 30 procent. Åldersstandardiserade beräkningar utfördes och relaterades till Middle East Cancer Registry i Egypten och Jordanien, bl a därför att jämförelse med tidigare irakiska data bedömdes som olämpliga då landet från 1991 utsatts för olika potentiella karcinogener. Spädbarnsdödligheten uppgick till 80 fall per 1 000 födslar, jämfört med knappt 20 i Egypten och Jordanien. Könskvoten pojkar/flickor var 0,86 i åldersgruppen 0–4 år och i medeltal ca 1,10 i åldersgruppen 5–19 år. Detta ser författarna som indikation på mutationsrelaterade hälsoeffekter eftersom män endast har en känslig X-kromosom medan kvinnor har två.

Författarna diskuterar utförligt eventuella begränsningar i studien, t ex felrapportering, hälsorelaterad migration med möjlig underskattning av förhöjda kvoter och påpekar att nationella cancerdata saknas. Närmare uppgifter om exponering saknas också. De nämner att myndigheterna undvikit att undersöka rapporter om försämrad hälsa. De påpekar att undersökningen inte ger kunskap om ämnen som orsakat hälsoeffekterna men nämner utarmat uran i ammunition som en potentiell relevant exponeringsfaktor.

På uppmaning av FN:s generalförsamling har WHO påbörjat en undersökning av skadeverkningarna av utarmat uran. Storbritannien har meddelat att man fällt 1,3 ton bomber med resturan sedan invasionen 2003, medan uppgifter från USA saknas. På grund av den relativt låga risken med normalt inaktivt utarmat uran är det tänkbart att USA också har använt eller blandat in upparbetat uran som blivit över vid upparbetning av använt reaktorbränsle.