Trots att amerikanska kardiologer är medvetna om begränsningarna för perkutan koronarintervention (PCI) vid stabil angina verkar deras patienter inte förstå saken lika väl. Detta framgår av en studie som publicerats i Annals of Internal Medicine.
Vid stabil angina har PCI visats ha symtomlindrande egenskaper i upp till tre år, men någon inverkan på risken för hjärtinfarkt eller död har inte konstaterats. Efter att inte minst COURAGE-studien rapporterat denna begränsning har en amerikansk forskargrupp velat studera om denna information gått fram även till patienterna.

En enkätstudie utfördes bland 153 patienter som genomgått elektiv hjärtkateterisering och eventuellt PCI (i samma session och om det behövdes) och deras kardiologer (10 utförande och 17 remitterande) vid en stor kardiologklinik i Massachusetts. 68 procent av patienterna hade upplevt anginasymtom, och 42 procent hade angina som begränsade deras aktiviteter. PCI utfördes på 53 patienter (35 procent; oftast på grund av avvikande stresstest), men totalt trodde nästan 75 procent av alla patienter att de utan PCI troligen skulle få en hjärtinfarkt inom fem år.

I de fall där PCI utfördes angav patienterna oftast att orsaken var att förhind­ra hjärtinfarkt. Deras kardiologer angav dock oftast att symtomreduktion var den förväntade fördelen. Patienterna trodde i större utsträckning än deras kardiologer att PCI skulle minska risken för en hjärtinfarkt och även risken för död i hjärtinfarkt (oddskvot 4,8; 95 procents konfidensintervall 2,2–10,5). (Patienternas åsikter var inte signifikant associerade med skälet till ingreppet.)

Patienterna i studien verkade alltså fortsatt överskatta nyttan med PCI, trots att deras kardiologers åsikter över­ensstämde med resultat från kliniska prövningar. Liknande överskattningar av fördelar har även visats vid andra behandlingar, såsom perifer an­gio­plastik vid perifer kärlsjukdom och behandling med infliximab vid Crohns sjukdom. Författarna poängterar därför behovet av att läkare och patienter diskuterar de förväntade fördelarna, inte bara riskerna, med ett ingrepp.