Sockerlösning ges ibland för att lugna små barn och smärtstilla inför t ex provtagning. I en artikel presenterad i Lancet ifrågasätts dock nyttan med detta.

Studien har gjorts i Storbritannien, och man har undersökt 59 nyfödda friska barn där man tagit blodprov från hälen. Hälften av barnen gavs 0,5 ml sockerlösning droppad på tungan två minuter före provtagningen, och resterande grupp barn fick vatten. Författarna undersökte barnens smärtupplevelse vid ingreppet. Den har definierats utifrån en neonatal EEG-undersökning gjord i samband med ingreppet, där man tittat på aktiviteten i delar av hjärnan. Man har också följt hur snabbt barnet drog undan foten vid sticket samt använt en skala, Premature infant pain profile (PIPP), för att gradera smärta, som bl a annat bygger på ansiktsuttryck.
Det visade sig att man inte såg några skillnader i EEG-undersökningen mellan grupperna. Inte heller när författarna tittade på tiden från sticket till att barnet drog undan foten noterades skillnader. De barn som först fått sockerlösning visade dock i minskad utsträckning ansiktsuttryck som kan tolkas som smärta, enligt skalan PIPP. Författarna sammanfattar resultaten med att sockerlösningen inte tycks ha någon smärtstillande effekt hos små barn. Det ska dock understrykas att studien är liten och endast har ett fåtal deltagare.
Det finns också undersökningar som kommit till motsatt resultat. Värd att nämna är en sammanställning gjord av Cochranesamarbetet, i vilken det konstaterades att det finns stöd för att sockerlösning kan ha en smärtstillande effekt hos små barn.