I JAMA presenteras en studie i vilken författarna undersökt i vilken utsträckning läkares inställning till gåvor från industrin kan påverkas av om denne påmints om personliga uppoffringar som gjorts för att bli läkare.

Artikeln, som onekligen kan betraktas som kontroversiell, bygger på ett frågeformulär som besvarats av 301 hus- och barnläkare i USA. Samtliga fick svara på frågor i ett Internetbaserat formulär kring inställningen till att ta emot gåvor från läkemedelsindustrin. Deltagarna lottades till tre grupper.
En grupp fick vid sidan av frågorna kring inställning till gåvor svara på frågor kring vilka personliga uppoffringar individen gjort för att bli läkare i termer av t ex nedlagd tid under utbildningen och löneskillnader gentemot and­ra akademikeryrken. »Uppoffringsfrågorna« ställdes före frågorna om inställning till gåvor från industrin.
En annan grupp fick efter att de svarat på uppoffringsfrågorna också svara på frågor i vilka det föreslogs att de uppoffringar som gjorts kan rättfärdiga gåvor från industrin. Därefter följde frågorna om inställning till gåvor. En tredje grupp, som utgjorde kontroller, fick endast svara på frågor om inställning till gåvor från industrin utan att dessa hade föregåtts av andra frågor.

Det visade sig att 21,7 procent av deltagarna som bara svarat på frågor om inställning till gåvor från industrin (kontrollerna) var positivt inställda till gåvor. Bland individerna som först svarat på frågor om uppoffring var däremot 47,5 procent positiva. I gruppen som därtill fått frågor om uppoffringarna rättfärdigar gåvor var hela 60,3 procent positiva.
Det tycks således som att läkare som påmindes om sina personliga uppoffringar var mer benägna att se positivt på gåvor från industrin än kollegor som inte påmints om detta. Författarna skriver att de är förvånade över att skillnaderna mellan de olika grupperna var så stora.
Människor har ofta en tendens att rationalisera sådant som är bra för dem, och det gäller även läkare, konstaterar författarna, som föreslår ett strikt regelverk där gåvor från industrin till läkare helt förbjuds.