I Lancet presenteras en klinisk studie där man undersökt förmågan hos en vaginal gel att skydda mot HIV. Undersökningen har gjorts vid kliniker i Tanzania, Uganda, Sydafrika och Zambia.

Den dubbelblindade, placebokontrollerade studien bygger på 9 385 kvinnor ≥18 års ålder som, då undersökningen påbörjades, inte var smittade av HIV. De delades in i tre grupper: en fick använda en vaginal gel kallad Pro2000 i koncent­rationen 2 procent, en annan fick en svagare koncentration av gelen (0,5 procent) och en kontrollgrupp fick en verkningslös gel.
Kvinnorna uppmanades att använda gelen före samlag, och i genomsnitt rapporterade 89 procent att de följt uppmaningen. Kvinnorna undersöktes vid flera tillfällen under ett års tid avseende HIV. Primärt effektmått var antal kvinnor i respektive grupp som efter tolv månader var HIV-positiva. Resultaten visar sammantaget att det inte förelåg några statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna: samtliga tre visade en HIV-incidens kring 4 per 100 kvinnor och år.

Pro2000 bygger på en större polymer, och tanken är att denna ska hindra HIV-viruset från att överföras till kvinnan under samlag. En klinisk fas 3-studie har visserligen visat att gelen är säker och inte medför några biverkningar, men den nu aktuella undersökningen visar att den är verkningslös och inte tycks medföra något HIV-skydd i vare sig låg eller hög koncentration.

Intressant är att Pro2000 inte är den enda gel som utvecklats för att skydda mot HIV. Caprisa 004 heter en annan gel som visats ha effekt i kliniska studier men som skiljer sig från Pro2000, då den innehåller en antiviral substans (tenofovir). Ytterligare studier krävs dock innan Caprisa 004 kan godkännas för användning.