I Nature Genetics presenteras en studie av bl a forskare från Karolinska institutet, Oxford och Cambridge kring genetiska orsaker till fetma. Det är en multicenterstudie med 400 namn på författarlistan.
Att det finns en ärftlig komponent i fetma är ingen hemlighet. Senare års forskning har dock indikerat att den genetiska bakgrunden är mycket komplex med ett stort antal gener inblandade. Författarna har ställt samman genetiska data från 123 865 individer och tittat på kopplingen mellan BMI och 2,9 miljoner olika enbaspolymorfier (SNP). Av dessa identifierades 42 som särskilt intressanta. Man tittade närmare på dessa i ett ytterligare lika stort material (125 931 individer) och kunde då bekräfta kopplingen mellan polymorfierna och BMI. När man tittade på var de 42 polymorfierna fanns lokaliserade i arvsmassan noterades att ett antal låg inom 14 regioner som sedan tidigare kopplats till fetma, men flera var lokaliserade inom 18 regioner av genomet som hittills inte kopplats till fetma.

Intressant i sammanhanget är att ett antal av dessa regioner ligger inom eller i anslutning till gener som visats centrala för hypotalamus funktion och reglering av ämnesomsättningen. Ett annat intressant fynd är att en av de genetiska regioner som man identifierat ligger nära genen för en receptor till ett inkretinhormon, som hör till en grupp hormoner från gastrointestinalkanalen som kan reglera betacellernas utsöndring av insulin.
Författarna understryker i en kommentar att de noterade genetiska fynden sannolikt bara kan svara för ett par procentenheter av den totala genetiska risken för övervikt och fetma.

I Nature Genetics presenteras även en omfattande genetisk kartläggning av distributionen av kroppsfett. Författarna har slagit samman ett antal studier, som alla bygger på genetisk analys av hela arvsmassan. Närmare 200 000 individer har ingått i de inkluderade undersökningarna, och författarna påvisar bl a 13 områden i genomet som tycks påverka distributionen av kroppsfett och som tidigare inte haft en känd roll vad gäller detta.