Att redan innan patienten kommer till sjukhus ge hyperton lösning till patienter som drabbats av traumatisk hjärnskada skyddar inte mot neurologiska sequelae efter sex månader. Det visar en studie som presenteras i tidskriften JAMA.

Logiken i att ge en hyperton lösning vid traumatisk hjärnskada är att underlätta cerebral perfusion och försöka minimera den ischemiska (även kallad sekundära) hjärnskadan som sker då delar av hjärnan inte längre kan blodförsörjas ordentligt. Men fältet har under senare år varit omdiskuterat, och de kliniska studier som gjorts har inte pekat på ett samstämmigt resultat.

Den nu aktuella studien bygger på 1 087 individer över 15 års ålder som under perioden 2006–2009 inkom till någon av 114 olika amerikanska akutmottagningar efter att ha drabbats av en traumatisk hjärnskada vars medvetandegrad skattades till åtta poäng eller lägre enligt Glasgow coma scale. Ingen av patienterna befann sig i blödningschock.

Patienterna gavs, innan de kom till sjukhus, en av tre lösningar i bolusdos på 250 ml: hyperton koksalt-/dextranlösning (7,5 procent NaCl/6 procent dextran 70), hyperton koksaltlösning (7,5 procent NaCl) eller isoton koksaltlösning (0,9 procent NaCl). Det förelåg inga skillnader i fråga om hur svårt hjärnskadade patienterna var i respektive grupp. Primärt effektmått var neurologiska sequelae sex månader efter olyckstillfället definierat enligt skalan Extended Glasgow outcome scale.
Resultaten kan sammanfattas med att det inte noterades några statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna vid den neurologiska uppföljningen sex månader efter olyckstillfället.
Inte heller när det gäller överlevnad noterade författarna några skillnader. Överlevnaden efter 28 dagar var 74,3 procent bland deltagarna som fått hyperton koksalt-/dextranlösning, 75,7 procent i gruppen som fått hyperton koksaltlösning och 75,1 procent i gruppen som fått isoton koksaltlösning.
Författarna konstaterar sammanfattningsvis att det inte tycks finnas någon anledning att ge hyperton lösning vid traumatisk hjärnskada innan patienten kommer till sjukhus.