Buprenorfinhydroklorid är den verksamma substansen i preparat som Su­bu­tex och Temgesic. I JAMA har en forskargrupp undersökt i vilken utsträckning opiatmissbrukare som får buprenorfin inopererat lyckas hålla sig ifrån sitt opiatmissbruk.

Den sex månader långa multicenterstudien har bedrivits vid 18 amerikanska centra under 2007 och 2008 och omfattar 163 vuxna individer med opiatmissbruk. Av dessa gavs två tredjedelar, 108 individer, buprenorfin via totalt fyra im­plantat om vardera 80 mg som opererades in och som kontinuerligt och under sex månaders tid »läcker« ut substansen. Resterande 55 individer utgjorde kontroller och fick verkningslösa implantat inopererade.

Deltagarna följdes veckovis med urinprov, och författarna har tittat på det totala antalet urinprov som var negativa för opiater. Slår man samman alla urinprov som togs perioden vecka 1 till vecka 16 så var 40,4 procent av proven negativa för opiater i gruppen som fick buprenorfin inopererat, vilket ska jämföras med 20,8 procent i kontrollgruppen.

Deltagarna fick även uppge i vilken mån de upplevde abstinenssymtom och »sug« (craving) efter drogen. Det visade sig sammantaget att deltagare som fått buprenorfin rapporterade mindre av sådana besvär än kontrollgruppen.
Många deltagare fullföljde inte studien, men det var betydligt fler av dem som fått buprenorfin som genomgick hela undersökningen. Totalt fullföljde 71 av 108 patienter (65,7 procent) som fått buprenorfin studien i sin helhet. Det ska jämföras med kontrollerna som fick en verkningslös substans inopererad, där bara 17 av 55 individer (30,9 procent) fullföljde hela studien.