I Lancet presenteras en fas 2-studie kring ett nytt cytostatikum för behandling av patienter med metastaserad pros­tatacancer. Studien bygger på 755 män med metastaserad prostatacancer som inte svarat på hormonbehandling och där sjukdomen progredierar, trots behandling med cytostatika av typen docetaxel.

Deltagarna lottades till två grupper. En grupp fick dagligen prednisolon i dosen 10 mg och intravenös injektion av cyto­sta­tikumet mitoxantron. En annan grupp gavs, vid sidan av 10 mg prednisolon, det nya cytostatikumet cabazitaxel i injektion, som administrerades var tredje vecka. Huvudsakligt primärt effektmått var överlevnad. Det visade sig att medianöverlevnaden bland de mitoxantronbehandlade uppgick till 12,7 månader, vilket ska jämföras med cabazitaxelbehandlade, där medianöverlevnaden uppgick till 15,1 månader.

Biverkningsprofilen skilde sig dock ordentligt mellan grupperna. Exempelvis var neutropeni betydligt vanligare bland cabazitaxelbehandlade: 82 procent av patienterna drabbades av detta, vilket ska jämföras med 58 procent av de mitoxantronbehandlade. Även diarré och kräkning var vanligare bland dem som behandlats med cabazitaxel.

Vad som också är viktigt att notera är att antalet patienter som avled till följd av biverkningar uppgick till 2,1 procent bland de mitoxantronbehandlade jämfört med 4,9 procent bland de cabazi­taxelbehandlade.
Värt att understryka är dessutom att studien finansieras av läkemedelsbolaget Sanofi-Aventis.