Pankreascancer är en av de malignitetsformer som har högst dödlighet. Det anges ofta att sjukdomen har mycket snabb progress och metastaserar snabbt. Men nu visar en amerikansk studie, presenterad i Nature, att utvecklingen av pankreascancer sannolikt tar längre tid än vad man tidigare trott.

Författarna har utgått från vävnad från sju människor som avled till följd av adenokarcinom i pankreas. Man har haft tillgång till vävnad från dels primärtumören, dels metastaser, t ex i lungorna. Forskarna har analyserat materialet genetiskt och tittat på vilka mutationer som tillkommit i metastaserade tumörceller jämfört med i primärtumörens celler.
Man har i samtliga sju fall studerat tumörens evolution genom att ytterligare mutationer har skett. Resultatet visar att närmare två tredjedelar, 64 procent, av alla mutationer i metastaserade celler även fanns i primärtumören. Utifrån beräkningar vad gäller mutationsfrekvens har man sedan räknat fram hur lång tid det i genomsnitt tagit från att den första mutationen sker i en frisk cell i pankreas till att den muterat till en form som kan metastasera.

Resultatet av beräkningarna är att det tar minst 10 år (genomsnitt 11,7 år) från att den första mutationen sker fram till att tumören etablerat sig i pankreas. Därefter tar det minst 5 år (genomsnitt 6,8 år) innan tumören muterat till en form som kan metastasera. När detta väl sker avlider patienten inom 2–3 år (genomsnitt 2,7 år). Notera att tidsintervallen är genomsnittliga och resultaten av en matematisk beräkning som baseras på bl a mutationsfrekvens. Siffrorna ska således främst ses som en indikation på vilka tidsintervall det rör sig om. Författarna konstaterar, något förvånade, att sjukdomen tycks utvecklas under betydligt längre tid än man tidigare trott. Det faktum att dödligheten är hög beror snarare på att pankreascancer ger symtom relativt sent i förloppet och därför upptäcks först när den redan metastaserat.