I Nature presenteras två studier kring en biologisk koppling mellan hormonbehandling (hormone replacement ther­apy, HRT) och bröstcancer. Forskningen rör proteinet RANKL (receptor activator for nuclear factor κ B ligand), som har en känd osteoklastaktiverande funktion och som har studerats främst vad gäller bennybildning och osteoporos. Proteinet uttrycks dock även i bl a annat bröstväv.

I den första studien har forskarna tittat på progestin, en syntetisk form av progesteron, som ingår i hormonbehandlingen vid t ex osteoporos, och undersökt dess möjlighet att aktivera proteinet RANKL. I studien har man undersökt vad som händer om möss ges progestin i form av medroxiprogesteronacetat (MPA).
Det visade sig att tillförsel av MPA ökade uttrycket av RANKL i bröstväv mycket kraftigt. Man har därtill använt sig av knockoutmöss som inte uttrycker RANKL i bröst­väv, och dessa gavs vid sidan av progestin en substans som inducerar bröstcancer. En kontrollgrupp djur som inte hade RANKL nedreglerat/utslaget gavs bara den cancerogena substansen. Forskarna noterade att jämfört med djur med normalt uttryck av RANKL i bröstväv, dvs kontrollerna, så drabbades djur som fått RANKL-genen utslagen inte av bröstcancer i samma utsträckning. Ett liknande försök har även gjorts på möss hos vilka en antikropp använts som hindrar RANKL från att nå sin receptor. Även det ledde till att djuren inte drabbades av bröstcancer i samma utsträckning.

I den andra studien har forskare från det amerikanska bioteknikbolaget Amgen använt sig av en antikropp vid namn denosumab för att blockera RANKL. Denosumab har nyligen godkänts av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA men då på indikationen os­teo­poros och inte bröstcancer. I studien visar forskarna att RANKL-inhibition skyddar mot utveckling av bröstcancer hos möss. Inhibition skyddar även mot metastasering till lungorna hos djur som har bröstcancer.
De aktuella rönen kan potentiellt visa sig bli mycket betydelsefulla vid behandling av bröstcancer, men forskarna understryker i sektionen Nature News att bröstcancer hos möss skiljer sig mycket från bröstcancer hos människa och att det ännu är långt till dess att rönen kan resultera i klinisk användning. Amgen har ännu inte prövat denosumab i klinisk fas på indikationen bröstcancer men flaggar för att det kan komma att bli aktuellt framöver. Författarna fastslår vidare att rönen kan ha mycket omfattande kliniska konsekvenser givet att hundratusentals kvinnor fortfarande behandlas med syntetiska progesteronderivat.