DHA (dokosahexaensyra) är en av de viktigaste omega 3-fettsyrorna. Under senare år har tillskott av omega 3 blivit en snabbväxande bransch, och det har bland annat hävdats att tillskott av DHA skulle kunna skydda mot depressiva besvär hos gravida och nyförlösta kvinnor. Men nu visar en studie som presenteras i JAMA att DHA-tillskott inte ger något skydd mot postpartumdepression.

Den dubbelblindade studien har bedrivits under perioden 2005–2009 vid fem centra i Australien och omfattar totalt 2 399 kvinnor före graviditetsvecka 21. En grupp gavs dagligt tillskott med 800 mg DHA, medan resterande utgjorde kontroller och gavs en overksam substans.
Kvinnorna depressionsskattades sex veckor och sex månader efter förlossning, enligt skalan Edinburgh postnatal depression scale, och så många som 96,7 procent fullföljde uppföljningen. Man kontrollerade även barnens utveckling avseende kognitiv funktion och språkutveckling vid 18 månaders ålder. Detta gjordes enligt skalan Bayley scales of infant and toddler development; här lyckades man dock inte få alla kvinnor att delta med sina barn. Forskarna undersökte 726 barn kognitivt och språkligt, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av samtliga studiedeltagare.
När det gäller depressiva symtom, definierat som över 12 poäng på Edinburgh postnatal depression scale, noterades detta vid antingen sexveckors- eller sexmånadersundersökningen bland 9,7 procent av de DHA-behandlade och bland 11,2 procent av kontrollerna.
Skillnaderna är inte statistiskt signifikanta (justerad relativ risk: 0,85; 95 procents konfidensintervall 0,70–1,02; P = 0,09). Inte heller när det gäller barnens kognitiva eller språkliga utveckling noterades några statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna.

Författarna konstaterar således att man inte noterat något skydd av DHA-tillskott mot postpartumdepression och att tillskotten inte heller påverkar barnets språkliga och kognitiva utveckling. De gynnsamma effekterna av omega 3 hos gravida, som bland annat noterats i vissa epidemiologiska studier, kan således ha varit överdrivna, konstaterar författarna.