Hur återhämtning på lång sikt efter kir­urgiska ingrepp ter sig är ofullständigt kartlagt, särkilt med avseende på operationens påverkan på patienternas livskvalitet. Målet med den aktuella studien var att identifiera faktorer av betydelse för fysisk och psykisk återhämtning efter operation.

401 patienter som genomgick olika typer av elektiv kirurgi (inom områdena ögon, öron, näsa och hals, ortopedi, gyn­ekologi, urologi, torax, buk, kärl och plastikkirurgi) svarade på flera enkäter – SF36 (frågor avseende smärta, fysisk funktion, mental hälsa och vitalitet), PCS (Pain catastrophing scale), LOT (Life orientation test) och GSR (Global surg­ical recovery index) – före samt sex och tolv månader efter operationen. Patientdata samt uppgifter om anestesiologisk och kirurgisk teknik, operationsstorlek, operationstid och vårdtid registrerades.

Studien visar att suboptimal återhämtning är relativt vanlig (14–24 procent). De viktigaste faktorerna för återhämtning var, som väntat, preoperativ morbiditet och operationens storlek. Andra faktorer av betydelse var preoperativ rädsla, optimism och akut postoperativ smärta.
Sådana här studier av långtidseffekter av olika kirurgiska ingrepp och vilka faktorer som på sikt styr patienternas återhämtning känns oerhört angelägna. En alltför heterogen studiepopulation försvårar utvärderingen av data. Viktigt är att inkludera en hel kohort av patienter (t ex patienter som genomgår ett specifikt kirurgiskt ingrepp) och att antalet patienter som inte fullföljer undersökningen minimeras för att man ska få en fullständig bild och en säker tolkning av studieresultaten.