Omega-3-fettsyran DHA (dokosahexaensyra) bromsar inte utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Det visar en uppmärksammad studie som presenteras i JAMA.
Studien har bedrivits vid 51 amerikanska centra och omfattar 402 patienter som vid studiens början hade alzheimer i lindrig eller måttligt svår fas (mild, moderate), definierad som en poäng mellan 14 och 26 på testet Mini-mental state examination. En grupp behandlades under 18 månader med DHA i dosen 2 g per dag, medan resterande deltagare gavs placebo. Individernas symtom bedömdes innan tillskotten gavs och efter 18 månader genom skattningsskalorna Alzheimer’s disease assessment scale (ADAS-cog) och Clinical dementia rating (CDR). Undersökningar med magnetkamera gjordes även vid studiens början och efter 18 månader för att visa om volymen av hjärnan påverkades. Totalt fullföljde 295 individer studien. Av dessa gavs 171 tillskott av DHA, och resterande 124 individer utgjorde kontroller.
Primärt effektmått var förändringen av poäng enligt skalorna ADAS och CDR, och resultaten kan sammanfattas med att det inte förelåg några skillnader mellan grupperna. Den genomsnittliga förändringen enligt ADAS-skalan var 7,98 poäng hos DHA-behandlade och 8,27 poäng hos kontrollerna. Enligt skalan CDR var skillnaden före och efter studien 2,87 poäng hos DHA-behandlade och 2,93 poäng hos kontrollerna. Inte heller när man tittade på hur volymen av hjärnan förändrades under 18-månadersperioden noterades några skillnader mellan grupperna.

Resultaten kan således sammanfattas med att DHA-tillskott inte ger skydd mot kognitiv försämring eller påverkar hjärnans volym hos patienter med alzheimer i lindrig eller måttligt svår fas. Det går dock inte att utesluta att DHA skulle kunna ha en bromsande effekt mot alzheimer om tillskottet sätts in ännu tidigare i sjukdomsförloppet, skriver författarna. En relativt hög andel av patienterna fullföljde inte studien: 28 procent av patienterna som fick DHA-
tillskott bröt, medan andelen var 24 procent bland kontrollerna. Författarna tror att bristen på effekt av DHA (och placebo) bidrog till den höga andelen som hoppade av.
Omega-3-tillskott är en miljardindustri, och det har hävdats från tillverkarnas sida att tillskotten ger en skyddande effekt mot en mängd olika sjukdomar, särskilt inom fälten neurologi och psykiatri. Vetenskapliga studier har i flera fall visat att detta inte stämmer. Bara för ett par veckor sedan presenterades en studie där det visades att DHA inte ger skydd mot postpartumdepression. Även den undersökningen publicerades i JAMA.