Indien är det land i världen där flest barn under 5 års ålder avlider. Av alla barn i världen under 5 år som dör återfinns mer än 20 procent i Indien. Men många av dessa barn dör av anledningar som hade kunnat gå att förhind­ra – detta enligt en artikel som presenteras i Lancet.
Då officiell statistik kring dödsorsaker för barn och vuxna ofta är otillräcklig i Indien har studien gjorts genom att analysera ett nationellt representativt urval med 10 892 avlidna nyfödda och 12 260 avlidna barn i åldrarna 1–59 månader. Anhöriga och familjemedlemmar till de avlidna barnen intervjuades och fick svara på ett standardiserat formulär. Två läkare avgjorde sedan, oberoende av varandra, dödsorsaken. Siffrorna har därefter räknats om till hela Indien. Totalt avled 2,35 miljoner barn under 5 år i Indien år 2005. Tittar man specifikt på pneumoni och diarré noteras att dessa orsakade 670 000 dödsfall, vilket motsvarar hälften av alla dödsfall i åldrarna 1–59 månader. När det gäller nyfödda noterades att 78 procent dog av prematur födsel/låg födelsevikt, neonatala infektioner samt asfyxi och trauma i samband med födseln. Majoriteten av dödsfallen skedde i hemmet och inte när barnet befann sig på sjukhus.

Mycket anmärkningsvärt är att dödligheten bland flickor överlag var 36 procent högre än bland pojkar. Tittar man på enskilda geografiska områden var skillnaderna i mortalitet mellan könen än mer markerade. Flickor i centrala Indien hade t ex fem (!) gånger så hög mortalitet i pneumoni som pojkar i södra Indien. Detta skulle kunna bero på att pojkar gynnas och att dessa därför får bättre sjukvård och i ökad utsträckning ges tillgång till vaccination än flickor.
Författarna understryker att förbättrad vård vid diarré och pneumoni, ökad tillgång till vaccinationsprogram i kombination med förbättrad neonatal och obstetrisk sjukvård sannolikt skulle kunna rädda ett mycket stort antal indiska barn från att dö. Viktigt att nämna är också att FN räknar med att barnadödligheten har sjunkit i Indien under de senaste två decennierna: från 2,3 till 1,7 procent.