Genom en sms-tjänst har man lyckats få afrikanska HIV-patienter att följa sin antivirala behandling bättre. Det visar en studie som presenteras i Lancet.
I dag behandlas i storleksordningen tre miljoner barn och vuxna i Afrika med antivirala läkemedel. Detta är en ökning med 30 (!) gånger sedan 2003. Den huvudsakliga anledningen är givet­vis de senare årens mycket omfattande satsningar på att sprida HIV-läkemedel bland kontinentens alla smittade. Men det räcker inte med att ge patienterna tillgång till läkemedel, en mycket stor utmaning ligger i att sedan få dem att ta dem. I Lancet presenteras en intressant metod.

Författarna har låtit 273 HIV-patienter vid tre kliniker i Kenya pröva på en sms-tjänst. En kontrollgrupp utgjordes av 265 patienter som fick antiviral behandling med sedvanlig uppföljning och provtagning men som inte fick del av sms-tjänsten.
Samtliga deltagare var över 18 år och fick antiviral terapi för första gången i samband med studien. Samtliga deltagare hade dessutom tillgång till en egen mobiltelefon. Sms-tjänsten bestod i att patienten varje vecka fick ett standardiserat sms från sin sjuksköterska med frågan »Hur mår du?« (På swahili »Mambo?«). Om denne svarade »bra« (»sawa«) med ett sms inom 48 timmar vidtogs ingen ytterligare åtgärd. Då kom en ny fråga per sms efter en vecka. Om han eller hon däremot svarade »dåligt« (»shida«) alternativt inte svarade alls inom 48 timmar kontaktades patienten av sjukvårdspersonal.

Efter sex och tolv månader har författarna låtit patienterna själva rapportera om de under de senaste 30 dagarna tagit sina läkemedel ordentligt (definierat som om de vid minst 95 procent av alla tillfällen de skulle ta sin medicin tagit den i rätt dos och vid rätt tidpunkt). Dessutom har man mätt virushalter i blodet (viral load) och tittat på om patientens HIV-RNA låg över eller under 400 kopior/ml.
Det visade sig att bland patienterna i sms-gruppen uppgav 168 av 273 att de följt behandlingen, vilket motsvarar 62 procent. Bland kontrollerna uppgav 132 av 265, vilket motsvarar 50 procent, att de skött behandlingen. När det gäller virushalter i blodet understeg dessa 400 kopior/ml hos 57 procent av patienterna i sms-gruppen och hos 48 procent av kontrollerna.

I en kommentar till artikeln, som också publiceras i Lancet, understryker man att det är viktigt att notera att patienterna inte påmints om sin HIV-medicinering dagligen per sms. Resultaten som noterats kan bero på att patienterna upplevde det som om någon brydde sig om dem när de veckovis fick sms och att de därför skötte medicineringen bättre. Givet att 4,5 miljarder männi­skor beräknas ha en mobiltelefon år 2012 skulle metoden kunna användas även i utsatta och fattiga områden. I kommentaren räknar dessutom författarna med att en lösning där HIV-behandlade utan mobiltelefon ges en telefon, och därefter får påminnelser som i den nu aktuella studien, kan vara en kostnadseffektiv metod för att förbättra effekten av given HIV-behandling.