Kinin har använts för behandling av malaria under närmare 80 år. Substansen, som kan utvinnas ur barken från Cinchona-trädet, är ofta standardbehandling för malariadrabbade barn i Afrika. Men nu visar en studie presenterad i Lancet att överlevnaden är bättre om malariadrabbade barn i stället ges artesunat, som är ett nyare malariamedel.

Studien har bedrivits vid elva olika centra i nio afrikanska länder. Den omfattar 5 425 barn under 15 års ålder, samtliga med svår (severe) falciparum-malaria. Av dessa lottades hälften (2 713) till standardbehandling med kinin medan resterande 2 712 gavs artesunat. Primärt effektmått var dödlighet under sjukhusvistelsen.
Det visade sig att 230 barn avled i gruppen som fått artesunat, vilket motsvarar 8,5 procent av samtliga i gruppen. Det ska jämföras med 297 döda bland dem som behandlats med kinin, vilket motsvarar en mortalitet på 10,9 procent. Även när det gäller biverkningar (däribland kramper och neurologiska sequelae) tycks artesunat vara bättre. Hypoglykemi efter behandlingen drabbade 2,8 procent av de kininbehandlade barnen, vilket ska jämföras med 1,8 procent av barnen som fick artesunat.
Författarna konstaterar att skillnaderna mellan behandlingsgrupperna är så pass markanta att artesunat bör bli standardbehandling för malariadrabbade barn. Malaria är den vanligaste orsaken till att afrikanska barn läggs in på sjukhus. Närmare en miljon barn beräknas årligen dö i malaria. Artemisinin, som är den aktiva substansen i artesunat, har använts som naturmedicin sedan 200-talet f Kr. Substansen beskrevs vetenskapligt på 1970-talet.