Tillskott av B-vitamin och/eller omega-3-fettsyror bör inte bli rutin för att förebygga hjärt–kärlsjukdom hos dem som redan haft ischemisk hjärtinfarkt eller stroke, enligt en fransk studie i BMJ.
Observationsstudier har kopplat höga nivåer av homocystein och låga nivåer av omega-3-fettsyror till ökad risk för hjärt–kärlsjukdom. Aktiv behandling med B-vitamin – som sänker plasma-homocystein – har dock inte visats ge signifikanta effekter på denna risk, och behandling med omega-3 har visat blandade resultat på risk för arytmi och död.
Nu rapporteras resultat från en dubbelblindad, randomiserad prövning bland patienter som redan haft en större kardiovaskulär händelse. 2 501 patienter som haft antingen hjärtinfarkt (46 procent), akut koronarsyndrom utan hjärtinfarkt (28 procent) eller ischemisk stroke (26 procent) ingick. Randomisering skedde till antingen B-vitamin (560 µg 5-metyltetrahydrofolat, 3 mg B6 och 20 µg B12), omega-3-fettsyror (600 mg), bägge behandlingar eller placebo. Patienterna följdes upp varje halvår. Uppföljningstiden var i snitt 4,2 år. Med B-vitamintillägg sänktes plasmahomocystein med 19 procent jämfört med placebo, men man såg ingen signifikant effekt på primärutfallet större kardiovaskulära händelser (stroke, hjärtinfarkt eller död på grund av kar­dio­vaskulär orsak). Hazard-kvoten var där 0,90 (95 procents konfidensintervall, KI, 0,66–1,23). Omega-3-tillägg ökade plasmakoncentrationen av fettsyror med 37 procent men hade inte heller effekt på primärutfallet (hazard-kvot 1,08; 95 procents KI 0,79–1,47) jämfört med placebo.
Studien begränsas av att antalet deltagare var relativt litet och av att uppföljningstiden var relativt kort. Dessutom varierade doserna och deltagarnas karakteristika gentemot dem i andra vitamin- och fettsyrastudier. Resultaten för framför allt B-vitamintillskott är dock i linje med dem i andra studier och anses tala ytterligare emot rutinmässig användning bland dem som redan har hjärt–kärlsjukdom.