En cancerdiagnos påverkar ofta männi­skors psykologiska välbefinnande. Det finns ett stort behov av fler och bättre utvärderade metoder för att ta hand om de stressrelaterade problem som många patienter upplever efter en cancerdia­gnos och ökad kunskap om hur dessa metoder kan integreras i vården. Träning i meditation och stresshantering har visat lovande resultat och förefaller minska stressen, öka livskvaliteten och även förbättra vissa hälsotillstånd hos olika patientgrupper. I synnerhet har metoder som bygger på träning i medveten närvaro använts alltmer i medicinska sammanhang under det senaste decenniet.

Vi har studerat effekterna av ett meditations- och stresshanteringsprogam med träning i medveten närvaro i en randomiserad, kontrollerad studie. Studien riktade sig till patienter med olika typer av cancer som avslutat den primära behandlingen men fått sin diagnos under de senaste två åren. Halva gruppen fick träna olika meditationstekniker i grupp under åtta veckor, och andra hälften ingick i en väntelistegrupp som erbjöds träning efter att studien avslutats. Resultatet visar att jämfört med kontrollgruppen upplevde de som deltog i meditationsträningen minskad stress, minskade posttraumatiska stressymtom och ökat välbefinnande. Deltagarna rapporterade också ökad förmåga till medveten närvaro. Statistisk analys av mekanismerna bakom förändringarna gav stöd för att det var ökningen i förmåga till medveten närvaro som låg bakom förändringarna i upplevd stress, posttraumatiska stressymtom och välbefinnande.
Dessa positiva resultat ökar förståelsen för hur effektiva stresshanteringsprogram för cancerpatienter kan utvecklas. Fortsatta studier bör titta på hur träning i medveten närvaro på bästa sätt kan erbjudas cancerpatienter och vilka långtidseffekter denna typ av träning har.