En stor kampanj i England för att lansera patientsidor på nätet har visat sig vara ett misslyckande. Av 2,5 miljoner inbjudna registrerade sig bara runt 0,1 procent för de mer avancerade funktionerna, enligt en studie publicerad i BMJ.
Med inspiration från en framgångsrik amerikansk modell med personliga hälsoportaler på nätet, där patienter får tillgång till sin journal och sina recept och kan ta kontakt med sin läkare, introducerades år 2007 ett liknande system i England. Initiativet kallades HealthSpace, och tanken var att patienter skulle delta mer aktivt i sin egen vård och därigenom bli mer hälsomedvetna. Dessutom skulle förfarandet spara pengar åt sjukvården.
En oberoende grupp tillsattes för att utvärdera systemet och har nu avlagt en vetenskaplig rapport. Man har granskat över 3 000 dokument från planeringen och genomförandet av HealthSpace samt gjort djupintervjuer med 56 patientanvändare. Mellan 2007 och oktober 2010 inbjöds via brev runt 2,4 miljoner engelska personer att öppna ett eget HealthSpace-konto, där man bl a skulle få tillgång till ett sammandrag av sin patientjournal. Av dessa 2,4 miljoner hade till slut endast 2 913 (0,13 procent) aktiverat ett sådant konto – mot förväntade 5–10 procent. Bland annat var registreringen mycket byråkratisk; personen var tvungen att gå till ett speciellt kontor för att få tillgång till sitt konto.
Av de 56 patienter som fick testa HealthSpace under övervakning ansågs sidan också vara svår att använda. Antalet funktioner var lågt, och intervjupersonerna uttryckte besvikelse över hur begränsad sidan var. Av dokumenten från planeringsfasen framgick ingen uppenbar analys av hur patienterna skulle hantera konceptet i fråga. Där­emot uttrycktes oro över att sy­stemet kunde bli överbelastat av alla ansökningar för registrering.
Författarna kallar HealthSpace för ett felaktigt och feldesignat koncept som implementerats på ett felaktigt sätt och med felaktig tajmning. De efterlyser fler uppgraderingar av systemet och betonar vikten av att ta hänsyn till funktionaliteten för patienten när liknande initiativ planeras.