Tumörer är beroende av blodflöde för att kunna växa, och angiogeneshämning, dvs hur man genom att hämma blodkärlstillväxt till tumören och kan »svälta ut« den, är ett stort forskningsfält. Preparat inom läkemedelsklassen angiogeneshämmare har som bekant också varit mycket framgångsrika kommersiellt under senare år. Men om det är kroppens naturliga angiogenesmekanismer som triggas av tumören, i likhet med vad som sker vid blodkärlsnybildning vid sårläkning eller graviditet, eller om det i stället är tumören i sig som skapar nya kärl återstår att besvara.

En stor pusselbit kan nu ha fallit på plats då forskare från USA visar att tumörer »själva« faktiskt kan skapa nya blodkärl. Rönen presenteras i Nature, och författarna har tittat på glioblastom (en aggressiv form av tumör) och identifierat endotelceller i blodkärl som omger tumören som är snarlika tumörcellerna. Det sistnämnda definierat utifrån att endotelcellerna uttrycker ett antal tumörspecifika genetiska markörer, till exempel överuttryck av proteinet EGFR (epidermal growth factor receptor).
Man har även upptäckt tumörceller med stamcellslika egenskaper. Författarna visar att dessa multipotenta stamcellslika celler kan utvecklas till både tumör- och endotelceller. Även detta stödjer slutsatsen att tumören i sig kan skapa blodkärl och inte bara trigga kroppens naturliga mekanismer till detta.

Rönen innebär således att tumören delvis använder andra signalvägar när den skapar blodkärl än de som blockeras av angiogeneshämmande preparat, då dessa i stor utsträckning bygger på kroppens naturliga mekanismer för kärltillväxt. Många angiogeneshämmande läkemedel är extremt dyra, behandling av en enskild patient kan uppgå till flera hundra tusen kronor. Trots detta är överlevnadsvinsten, om man ska hår­dra det, generellt inte särskilt stor, ofta i storleksordningen månader snarare än år. De aktuella rönen skulle kunna förklara vad detta beror på, nämligen att blockeringen av blodkärlsnybildning inte är fullständig då tumören själv gör nya blodkärl. De signalvägar tumören använder sig av för kärltillväxt är givetvis i sig potentiella mål för nya läkemedel.
Sannolikt är en kombination av traditionella angiogeneshämmande preparat och preparat som blockerar tumörens egen kärltillväxt den typ av behandling som har bäst chans att lyckas även om detta givetvis är förknippat med stora svårigheter. Som bekant tenderar tumörer då en signalväg blockeras hitta andra sätt att växa till.