I Lancet Neurology presenteras en studie i vilken SSRI-preparatet fluoxetin visas ha effekt på den motoriska återhämtningen hos patienter som drabbats av ischemisk stroke.
Studien har bedrivits vid nio centra i Frankrike och omfattar 113 patienter med ischemisk stroke. Deltagarna, med en genomsnittålder på 66 år, hade alla motorisk påverkan till följd av blodpropp i hjärnan. Den motoriska funktionen graderades till 55 poäng eller lägre enligt den 100-gradiga skalan Fugl-Meyer motor scale (FMMS). En poäng under 55 indikerar att den motoriska skadan/påverkan är måttlig till svår (moderate, severe).

Deltagarna lottades till 20 mg fluoxetin eller placebo. Preparatet sattes in 5–10 dagar efter insjuknandet, och deltagarna behandlades sedan farmakologiskt under tre månader. Såväl behandlingsgruppen som kontrollgruppen fick dessutom sjukgymnastik. Efter tre månader undersöktes den motoriska funktionen, och man jämförde hur den utvecklats under perioden.
För fluoxetinbehandlade noterades en förbättring med i genomsnitt 34,0 poäng, jämfört med 24,3 poäng för kontrollerna. Skillnaderna mellan grupperna i förbättring av motorisk funktion var signifikanta för både övre och nedre extremiteter. Skillnaderna kvarstod dessutom när man tittade på enbart patienter som inte genomgått trombolysbehandling.
Andelen patienter som klarade sig själva utan hjälp efter tre månader var 26 procent i gruppen som fått fluoxetin och 9 procent bland kontrollerna. Inte oväntat var depression vanligare bland kontrollerna än bland deltagarna som fått SSRI-preparatet. På biverkningssidan noterades, inte heller det förvånande, att fluoxetinbehandlade drabbades av illamående, diarré och buksmärta i större utsträckning än kontrollerna.
Mekanismen genom vilken fluoxetin skulle kunna påverka den motoriska återhämtningen efter ischemisk stroke är inte känd. En potentiellt bidragande orsak är givetvis att patientens humör blir bättre, och att denne därigenom bättre kan tillgodogöra sig sjukgymna­stik och träning. Resultaten är givetvis mycket intressanta, men studien är relativt liten.
På ledarplats i tidskriften efterfrågas mer forskning inom fältet innan man kan gå ut med generella rekommendationer om att SSRI bör användas för att underlätta motorisk återhämtning efter ischemisk stroke. Särskilt efterfrågas studier som dels har fler deltagare, dels sträcker sig över längre tid för att se om den goda motoriska effekten är bestående även efter att behandlingen avslutats.