Till synes välbeprövade och receptfria läkemedel kan orsaka betydelsefulla interaktioner med andra läkemedel, visar en doktorsavhandling från Karolinska institutet.
De flesta läkemedel behöver omvandlas till mer vattenlösliga substanser för att kunna utsöndras ur kroppen. Många enzymer som tillhörande superfamiljen cytokrom P450 (CYP) genomgår denna metabolism. Avhandlingen fokuserar på en underfamilj av cytokrom P450, nämligen CYP2C, särskilt CYP2C9 och CYP2C19, som är ansvariga för metabolismen av 15–20 procent av de kliniskt mest använda läkemedlen, bl a warfarin, flera NSAID inklusive celecoxib (CYP2C9) respektive citalopram, omeprazol och klopidogrel (CYP2C19).

Målet med avhandlingen var att undersöka några av de faktorer som gör att förmågan att omsätta läkemedel varierar mellan och inom individer. Särskilt fokuseras genetiska aspekter och läkemedelsinteraktioner.
Betydelsen av den genetiska varianten CYP2C9*3 för förmågan att bryta ned det inflammationshämmande och smärtstillande medlet celecoxib undersöktes. Vi fann en sjufaldigt högre exponering för celecoxib hos individer med dubbel uppsättning av CYP2C9*3 än hos individer med två normala CYP2C9-gener. Detta kan vara en av de faktorer som ligger bakom den dosberoende ökning i risken att drabbas av hjärt–kärlhändelser som observerats hos långtidsanvändare av celecoxib.
Även den relativt nyupptäckta genetiska varianten CYP2C19*17, som förknippats med snabb omsättning av läkemedel som bryts ned via CYP2C19, undersöktes. Efter en enkeldos av magsårsmedicinen omeprazol (40 mg) uppvisade försöksper­soner med dubbel uppsättning av CYP2C19*17 i genomsnitt 52 procent lägre exponering för omeprazol än individer med den vanliga varianten av CYP2C19-genen. Efter upprepad dosering av det antidepressiva läkemedlet escitalopram (5 mg två gånger dagligen i en vecka) noterades genomsnittligt 21 procent lägre exponering hos försökspersoner med två kopior av CYP2C19*17, men denna skillnad var inte statistiskt säkerställd eftersom studien var dimensionerad för att påvisa en skillnad om 40 procent mellan grupperna.
Det fanns också en klinisk frågeställning. Vi beskrev åtta fall av ökad effekt av det blodförtunnande läkemedlet warfarin vid samtidig medicinering med noskapin, en receptfri hostmedicin. Provrörsförsök visade att noskapin starkt hämmade både CYP2C9 och
CYP3A4, två av de viktigaste enzymerna för nedbrytning av warfarin.
Ett annat receptfritt läkemedel, glukosamin (som används mot ledbesvär), har misstänkts kunna interagera med och förstärka effekten av warfarin. För att undersöka om dessa misstänkta läkemedelsinteraktioner berodde på häm­mad metabolism av andra läkemedel gavs i en studie en cocktail av fyra olika markörläkemedel före och under behandling med noskapin eller glukos­amin. Under behandling med noskapin sågs en påtaglig hämning av både CYP2C9 och CYP2C19. Detta förklarar sannolikt den observerade interaktionen med warfarin. Under glukosaminbehandling noterades ingen enzymhämning. En metabol interaktion mellan warfarin och glukosamin förefaller således osannolik.
Som en följd av dessa fynd har Läkemedelsverket beslutat att noskapin inte får säljas utanför apotek.